Search result for

abs

(196 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abs-, *abs*, ab
Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abs[SL] กล้ามหน้าท้อง
absent[ADJ] ขาด, See also: ไม่มา, Syn. away, missing, gone, out, Ant. here, present
absent[ADJ] ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absent[VT] ทำให้ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
absent[PREP] ปราศจาก
absorb[VT] ดูดซึม, See also: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ, Syn. digest, suck up, suck in, Ant. eject, dispell, discharge
absorb[VT] ทำให้หมกมุ่น, See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, Syn. engross, engage
absorb[VT] รวมเข้า, See also: รวมเข้ามา
absorb[VT] รับรู้, See also: ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
absorb[VT] รับเอา, See also: รับไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absence without leaveดู A. W. O. L.
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abscess(n) หนอง,ฝี
abscond(vi) หนี
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู่
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ABS (antilock brake system)เอบีเอส (ระบบเบรกกันล้อล็อก) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absarokiteหินแอบซาโรไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abscessฝี, โพรงหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess cavityโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, acuteฝีเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, alveolarฝีเบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, amebic; abscess, amoebicฝีอะมีบิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, amoebic; abscess, amebicฝีอะมีบิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, appendicealฝีไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, arthrifluentฝีลามจากข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ABS เอบีเอส
alkyl benzene sulfonate (เอบีเอส ) หมายถึง สารที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก ย่อยสลายในแบบชีววิทยาได้ยาก [สิ่งแวดล้อม]
Abscence, Completeไตไม่กำเนิด [การแพทย์]
Abscessฝี, ฝีหนอง, ฝีธรรมดา, ตุ่มฝี, โพรงหนอง [การแพทย์]
Abscess Formationฝี [การแพทย์]
Abscess of Kidneyหนองในไต [การแพทย์]
Abscess, Acuteฝีเฉียบพลัน [การแพทย์]
Abscess, Amoebicฝีอะมีบิค [การแพทย์]
Abscess, Appendicealฝีไส้ติ่ง [การแพทย์]
Abscess, Bacterialฝีจากแบคทีเรีย [การแพทย์]
Abscess, Bartholinฝี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
Absorbierung {f}[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
Absorption (n) ฌาณ(อารมณ์ของสมาธิอันแน่วแน่)
abstact (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) บทคัดย่อ
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Absolutely.แน่นอนที่สุด Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Absolutely.แน่นอน God Mode (2013)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Made absolutely sure I'm never gonnaทำให้แน่ใจชัวร์ๆนะว่าฉันไม่เคยเข้า yale There Might be Blood (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
Trusting without absolute evidenceปราศจากการยืนยันที่ชัดแจ้ง และดังนั้น Not Cancer (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
Crohn's causing an abscess.ฝีหนองที่มีสาเหตุมากจากโรค โครน The Itch (2008)
Wheat allergy means he's not absorbing nutrients.อาการแพ้ข้าวสาลีหมายถึง เขาดูดซึมสารอาหารไม่ได้ The Itch (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
Is he absolutely sure of that?เขาแน่ใจจริงๆไหม? Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absWith so many people absent this week, we weren't able to complete the project.
absKate absented herself from the meeting.
absTom is the man of absolute sincerity.
absYou have to account for your absence.
absThis paper does not absorb ink.
absIt is absurd of you to swimming in these cold weather.
absShe was absent from the club activities.
absYou were absent from school yesterday.
absI visited him only to find him absent.
absVitamins are absent from his diet.
absHe was absolved of his sin.
absHe may have absented himself from school the day before yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
บ้าบอคอแตก[ADJ] crazy, See also: absurd, half-crazy, cracked, Syn. บ้าๆ, ไร้สาระ, Example: ผมว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกที่สุดและไม่ควรไปใส่ใจอะไรมาก, Notes: (ปาก)
เอบีเอส[N] anti-lock brake system, See also: ABS, Syn. ระบบเบรกกันล้อล็อก
สิ่งไร้สาระ[N] absurdity, Syn. เรื่องไร้สาระ
ขาดสอบ[V] absent from examination, Example: นักศึกษาขาดสอบกันมากเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด
สาระสังเขป[N] abstract, Syn. บทคัดย่อ, Example: หนังสือที่ระลึกนี้ได้รวบรวมสาระสังเขปของบทความวารสารทั่วโลกด้านธุรกิจและการจัดการไว้, Thai definition: เนื้อหาโดยย่อ, ใจความทั้งหมดโดยย่อ
สิ้นเชิง[ADV] absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
สมบูรณาญาสิทธิราช[N] absolute monarchy, Syn. ราชาธิปไตย, Example: ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
อุ้ม[V] absorb, See also: hold (water), soak up, Example: ป่าไม้ช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก, Thai definition: พยุงเอาไว้
สมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Example: ไทยได้ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ใน ปี พ.ศ. 2475, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence   
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABS    EY1 B IY1 EH1 S
ABS    AE1 B Z
ABSO    AE1 B S OW0
ABSTON    AE1 B S T AH0 N
ABSENT    AE1 B S AH0 N T
ABSURD    AH0 B S ER1 D
ABSHER    AE1 B SH ER0
ABSORB    AH0 B Z AO1 R B
ABSCAM    AE1 B S K AE0 M
ABSENCE    AE1 B S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absent    (j) (a1 b s @ n t)
absent    (v) (@1 b s e1 n t)
absorb    (v) (@1 b s oo1 b)
absurd    (j) (@1 b s @@1 d)
abscess    (n) (a1 b s e s)
abscond    (v) (@1 b s k o1 n d)
absence    (n) (a1 b s @ n s)
absents    (v) (@1 b s e1 n t s)
absinth    (n) (a1 b s i n th)
absolve    (v) (@1 b z o1 l v)

German-Thai: Longdo Dictionary
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, See also: S. die Streichung
Absatz|der, pl. Absätze| ยอดขาย
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden
Abschleppdienst(n) |der, pl. Abschleppdienste| หน่วยงานที่บริการลากรถ , See also: Related: abschleppen
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| ลาก, จูง, พ่วง, ลากรถที่เสียระหว่างทาง(เช่น ไปอู่)
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| รับ(คน), นำใครกลับบ้าน(โดยหวังจะมีเซ็กส์ด้วย ในภาษาพูดบางครั้ง)
Abschleppseil(n) |das, pl. Abschleppseile| เชือกสำหรับลากรถ , See also: Related: abschleppen
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschürfung {f}; Hautabschürfung {f}abrasion [Add to Longdo]
Abstandnahme {f}desistance [Add to Longdo]
Absackmaschine {f}bagging machine [Add to Longdo]
Absage {f}; Streichung {f}cancellation [Add to Longdo]
Absalzregler {m}desalting regulator [Add to Longdo]
Absatz {m}; Abschnitt {m} | neuer Absatzparagraph; subsection | new paragraph [Add to Longdo]
Absatz {m}; Schuhabsatz {m} | Absätze {pl}; Fersen {pl}heel | heels [Add to Longdo]
Absatz {m} (Buchdruck)break [Add to Longdo]
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Absatz {m} (Gelände)terrace [Add to Longdo]
Absatz {m}; Treppenabsatz {m}landing [Add to Longdo]
Absatzbeil {n}palstave [Add to Longdo]
Absatzförderung {f}sales promotion [Add to Longdo]
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory [Add to Longdo]
Absatzgebiet {n}; Absatzkanal {m}; Absatzmarkt {m}outlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] abstract number [Add to Longdo]
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, / ] absurd statement; cock-and-bull story [Add to Longdo]
健忘[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, ] absent-minded [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] absorbed dose [Add to Longdo]
吸水[xī shuǐ, ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ, ] absorbent [Add to Longdo]
吸湿性[xī shī xìng, ㄒㄧ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, 湿 / ] absorbent [Add to Longdo]
吸附洗消剂[xī fù xǐ xiāo jì, ㄒㄧ ㄈㄨˋ ㄒㄧˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] absorbing decontaminant [Add to Longdo]
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, ] abstract; gist; main points [Add to Longdo]
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, ] absent-minded; to lose spirit; despondent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
下り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
下山[げざん, gezan] Abstieg [Add to Longdo]
出荷[しゅっか, shukka] Absenden, Spedition, Verschiffung [Add to Longdo]
切り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
別れる[わかれる, wakareru] Abschied_nehmen, sich_trennen [Add to Longdo]
卒業試験[そつぎょうしけん, sotsugyoushiken] Abschlusspruefung [Add to Longdo]
墜落[ついらく, tsuiraku] Absturz, das_Herunterfallen [Add to Longdo]
嫡流[ちゃくりゅう, chakuryuu] Abstammung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 abs \abs\ ([a^]bz), n. pl. (Anat.)
   The abductor muscles of the stomach; -- a contraction used by
   body-building and health enthusiasts. Used similarly to
   {pecs} and {delts}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ABS
   n 1: any of a class of composite plastics used to make car
      bodies and cases for computers and other appliances [syn:
      {acrylonitrile-butadiene-styrene}, {ABS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ABS
     Apple Business Systems (Apple)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 abs
   since; ever since
   since
   by
   from; since
   from; out of
   at; by; on; upon
   as a result of; in consequence of; owing to
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top