ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandstand

G R AE1 N D S T AE2 N D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandstand-, *grandstand*, grandstan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandstand[N] อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมกีฬาในสนาม, Syn. coliseum, stadium, stand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
grandstand(n) อัฒจรรย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can anyone say grandstanding?ทุกคนสามารถพูดอัฒจรรย์? Contact (1997)
No amount of political grandstanding can hide the fact that you know who killed my family.ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า ใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าครอบครัวของผม Nothing But the Blood (2009)
Clearly, Rev. Newlin's grief over the loss of his father hasn't hindered him from some political grandstanding himself.เห็นชัดแล้วค่ะว่าท่านสาธุคุณยังเสียใจ กับการเสียชีวิตของพ่อเขา เป็นเหตุให้เขาลุกขึ้นมาปั่นสถานการณ์นี้ ด้วยตัวเอง Nothing But the Blood (2009)
Approaching the grandstands,มาถึงอัฒจันทร์ The Social Network (2010)
This is grandstanding.นี่เป็นแค่การแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม The Boy with the Answer (2010)
There is no future in that kind of grandstanding.มันดูออกจะโม้ไปหน่อย Pilot (2010)
Because Yuri talks faster than a cheerleader after a nooner under the grandstands.เพราะยูริปากเปราะ เขาพูดเร็วยิ่งกว่าเชียร์ลีดเดอร์ ที่ยืนอยู่หน้าสแตนด์เชียร์ ในช่วงเวลาหลังเที่ยงวัน Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
I seen him strike out three times in a row, and the next time up, he hit the ball over the grandstand.ฉันเห็นเขาพลาด สามครั้งติดกัน แล้วครั้งต่อไปที่ขึ้นตี เขาตีลูกได้ออกนอกสนาม Fences (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัฒจันทร์[N] grandstand, See also: stand, Syn. อรรธจันทร์, Example: แฟนบอลเบียดเสียดยัดเยียดเข้ามา เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลมากมาย จนอัฒจันทร์พังไปทั้งแถบ, Thai definition: ที่นั่งเป็นขั้นๆ สำหรับดูการแสดงมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม, ชั้นที่ตั้งของขาย หรือก้าวขึ้นลงทำเป็นขั้นๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDSTAND    G R AE1 N D S T AE2 N D
GRANDSTAND    G R AE1 N S T AE2 N D
GRANDSTANDING    G R AE1 N D S T AE2 N D IH0 NG
GRANDSTANDING    G R AE1 N S T AE2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandstand    (n) grˈænstænd (g r a1 n s t a n d)
grandstands    (n) grˈænstændz (g r a1 n s t a n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドスタンド[, gurandosutando] (n) grandstand [Add to Longdo]
グランドスタンドプレー[, gurandosutandopure-] (n) grandstand play [Add to Longdo]
スタンドプレー[, sutandopure-] (n) grandstand play (wasei [Add to Longdo]
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers [Add to Longdo]
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal [Add to Longdo]
大見得[おおみえ, oomie] (n) dramatic pose; grand gesture; grandstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandstand
   n 1: the audience at a stadium or racetrack
   2: a stand at a racecourse or stadium consisting of tiers with
     rows of individual seats that are under a protective roof
     [syn: {grandstand}, {covered stand}]
   v 1: perform ostentatiously in order to impress the audience and
      with an eye to the applause; "She never misses a chance to
      grandstand"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top