ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alt

AA1 L T   
192 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alt-, *alt*
English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
table salt(n ) เกลือบริโภค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alt[ADJ] สูง (เสียง)
alt[N] เสียงสูง, See also: ทำนองสูง
alto[ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto[N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
altar[N] แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
alter[VT] ทำหมัน, See also: ตอน, Syn. castrate, spay
alter[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน, Syn. modify, adjust, remodel
alter[VI] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
alter[VT] เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
althorn[N] แตรดนตรีชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alt(แอลท) adj., n. เสียงสูง (ดนตรี) ทำนอง abbr. (ดูที่ SGPT)
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alt.abbr. alternate, altitude, alto
alta.abbr. Alberta
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altaic(แอลเท' อิค) n. กลุ่มของภาษาที่ประกอบด้วย Turkic, Mongolian, Tungusic, Korean. -adj. เกี่ยวกับ Altaic, เกี่ยวกับเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)

English-Thai: Nontri Dictionary
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Alt key; Alternate keyแป้นสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Alt key; Alternate keyแป้นสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altar poemบทกวีรูปแท่นบูชา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alter currencyแปลงเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน) [TU Subject Heading]
Altarsแท่นบูชา [TU Subject Heading]
Altars, Buddhistแท่นบูชาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Altendance Ratio อัตราส่วนของนักเรียนที่มาเรียน
เป็นสัดส่วนระหว่างจำนวนเด็กนักเรียน ที่มาเรียนจริงกับจำนวนเด็กนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [สิ่งแวดล้อม]
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]
Alternateกระแสสลับ [การแพทย์]
Alternate Dayวันเว้นวัน [การแพทย์]
Alternate fuelsเชื้อเพลิงทางเลือก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)
alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing has been altered since that last night.ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเลย นับตั้งแต่คืนสุดท้ายนั่น Rebecca (1940)
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา Rebecca (1940)
The alternate jurors are excused.คณะลูกขุนสำรองจะขอ 12 Angry Men (1957)
His shoulders were still powerful, although very old.ไหล่ของเขาก็ยังคงมี ประสิทธิภาพ แม้จะเก่ามาก The Old Man and the Sea (1958)
Although they are more noble and more able.แม้ว่ามันจะเกียรติมากขึ้น และมีความสามารถมากขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน The Old Man and the Sea (1958)
But if he'd listened to me we could have avoided this altogether.แต่ถ้าเขาได้ยินที่ฉันพูด เราควรหลีกเลี่ยงมันทั้งสองฝ่าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Yes, I'm the alter-ego man.ใช่ฉันคนอัตตา Yellow Submarine (1968)
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
- Losing altitude!กำลังสูญเสียความสูง The Little Prince (1974)
There's often been a Heather An armful altogetherหลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน The Little Prince (1974)
Good. Very good. Now, check your altitude.ดี ดีมาก ทีนี้ ตรวจดูความสูงของคุณ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altAlthough the alarm rang I failed to wake up.
altAlthough she wants to buy a vehicle, there is no margin to buy.
altOdd numbers alternate with even ones.
altAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
altAlthough he was exhausted, he had to keep working.
altAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
altWhen applying for tickets, please give alternative dates.
altThe slave was anxious to alter his destiny.
altThe government is reluctant to alter its economic policy.
altWe soon recognized each other, although we had not met for years.
altAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
altAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอื่น[V] change, See also: alter, vary, transform, Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป, Example: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่
แม้[CONJ] though, See also: although, even though, if, Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
ระดับความสูง[N] altitude, Example: เครื่องบินไต่ความสูงขึ้นไปที่ระดับความสูง 30,000 ฟุต, Count unit: ฟุต
ระนาดเอก[N] alto xylophone, Example: ลูกชายครูศุขบ้านบางลำพูกำลังโด่งดังมีชื่อในทางระนาดเอก, Count unit: ลูก; ผืน; ราง, Thai definition: ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสำหรับตี
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
ทั้งๆ ที่[CONJ] in spite of, See also: although, despite, though, even though, even if, Syn. ทั้งที่, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนส่วนใหญ่จึงนิยมรับราชการทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินเดือนน้อย, Thai definition: เป็นสันธานที่แสดงว่ายอมรับข้อเท็จจริง
ไฟฟ้ากระแสสลับ[N] alternating current, See also: AC, Syn. ไฟกระแสสลับ, Example: สนามแม่เหล็กที่กำเนิดจากไฟฟ้ากระแสสลับ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่โดยสลับแนวทิศอยู่ตลอดเวลา
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
ความสูง[N] height, See also: altitude, Example: เขื่อนคอนกรีต มีความสูง 9 เมตรสามารถเก็บกักน้ำ 77.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
พรึบ[V] altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai definition: เต็มไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารสุขภาพ[n. exp.] (āhān sukkhaphāp) EN: health food   
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng anāmai) EN: health certificate   
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods   
ใบตรวจโรค[n. exp.] (bai trūat rōk) EN: certificate of health   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALT    AA1 L T
ALTO    AE1 L T OW0
ALTA    AA1 L T AH0
ALTAI    AE0 L T AY1
ALTOM    AH0 L T AA1 M
ALTON    AO1 L T AH0 N
ALTAR    AO1 L T ER0
ALTER    AO1 L T ER0
ALTOS    AE1 L T OW0 Z
ALTAY    AO1 L T AY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alto    (n) ˈæltou (a1 l t ou)
Alton    (n) ˈɔːltən (oo1 l t @ n)
altar    (n) ˈɔːltər (oo1 l t @ r)
alter    (v) ˈɔːltər (oo1 l t @ r)
altos    (n) ˈæltouz (a1 l t ou z)
altars    (n) ˈɔːltəz (oo1 l t @ z)
alters    (v) ˈɔːltəz (oo1 l t @ z)
altered    (v) ˈɔːltəd (oo1 l t @ d)
Altamont    (n) ˈæltəmɒnt (a1 l t @ m o n t)
altering    (v) ˈɔːltərɪŋ (oo1 l t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, / ] although; even though; even if, #253 [Add to Longdo]
[suī, ㄙㄨㄟ, / ] although; even though, #1,827 [Add to Longdo]
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total, #6,676 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] altar, #8,915 [Add to Longdo]
更改[gēng gǎi, ㄍㄥ ㄍㄞˇ, ] alter, #10,365 [Add to Longdo]
轮流[lún liú, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternate, #11,135 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] alternately; repeatedly, #13,570 [Add to Longdo]
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee, #14,384 [Add to Longdo]
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, ] altercation; wrangle; angry argument, #20,208 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
alt(adj) เก่า, แก่
alte(adj) , See also: alt
alten(adj) , See also: alt
Altenheim(n) |das, pl. Altenheime| บ้านพักคนชรา
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ , See also: S. bekommen, kriegen Related. erhältlich
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altenheim {n}retirement home [Add to Longdo]
Alt {m} [mus.] | Alt singenalto; contralto | to sing alto [Add to Longdo]
Alt {n}; Altbier {n}top-fermented German dark beer [Add to Longdo]
Altanlagen {pl}old sites [Add to Longdo]
Altar {m} | Altare {pl}altar | altars [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altargemälde {n}altar piece [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]
Altbau {m}old building [Add to Longdo]
Altbausanierung {f}area rehabilitation [Add to Longdo]
Altbestand {m}old stock [Add to Longdo]
Altbestandskatalogisierung {f}retrospective conversion [Add to Longdo]
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]
Altdaten {pl}; veraltete Daten {pl}aged data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry [Add to Longdo]
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
交替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC) [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]
古代[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]
古城[こじょう, kojou] altes_Schloss, alte_Burg [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] altes_Grab, alte_Grabstaette [Add to Longdo]
古巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
古風[こふう, kofuu] alte_Sitte, altmodisch [Add to Longdo]
因襲[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alt \Alt\, a. & n. [See {Alto}.] (Mus.)
   The higher part of the scale. See {Alto}.
   [1913 Webster]
 
   {To be in alt}, to be in an exalted state of mind.
    [1913 Webster] Altaian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ALT
   n 1: angular distance above the horizon (especially of a
      celestial object) [syn: {elevation}, {EL}, {altitude},
      {ALT}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 alt
  /awlt/
 
   1. n. The alt shift key on an IBM PC or {clone} keyboard; see {bucky bits},
   sense 2 (though typical PC usage does not simply set the 0200 bit).
 
   2. n. The option key on a Macintosh; use of this term usually reveals that
   the speaker hacked PCs before coming to the Mac (see also {feature key},
   which is sometimes incorrectly called ?alt?).
 
   3. The alt hierarchy on Usenet, the tree of newsgroups created by users
   without a formal vote and approval procedure. There is a myth, not entirely
   implausible, that alt is acronymic for ?anarchists, lunatics, and
   terrorists?; but in fact it is simply short for ?alternative?.
 
   4. n.,obs. Rare alternate name for the ASCII ESC character (ASCII 0011011).
   This use, derives, with the alt key itself, from archaic PDP-10 operating
   systems, especially {ITS}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 alt /alt/
  ancient; anciently; antiquarian; old; oldly

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 alt /ɑlt/
  1. alt; countertenor
  2. contralto; contraltovoice
  3. alto; contralto
  4. alto; contralto

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 alt
  all; altogehter; everything

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top