Search result for

viv

(95 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viv-, *viv*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viva    [INT] ขอให้มีอายุยืนนาน
viva    [N] การตะโกนร้องขอให้มีอายุยืนนาน
vive    [INT] ขอให้มีอายุยืนยาว
vivid    [ADJ] เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant
vivid    [ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. lively
vivid    [ADJ] ที่ชัดแจ้ง, Syn. clear, bright, Ant. unclear
vivace    [ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. lively, vital, vivacious
vivace    [ADV] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. vivaciously
vivify    [VT] ให้ชีวิตแก่, Syn. animate, vitalize, Ant. deaden, kill
vivify    [VT] ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. enliven

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viva voce (L.)โดยปากเปล่า, โดยเปล่งเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viva voce voting; voice vote; vote, voice; voting, viva voceการลงมติด้วยวิธีเปล่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
viviparous-ตกลูกเป็นตัว [มีความหมายเหมือนกับ zoogenous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viviparousงอกคาต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vivipationการสืบพันธุ์โดยตกลูกเป็นตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vivThe playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.
vivIt is strange how vividly I remember the scene.
vivThe author described the murder case vividly.
vivThe accident is still vivid in his memory.
vivThe event still remains vivid in my memory.
vivMy memory of that is still vivid.
vivThat will give you a vivid impression.
vivThe stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.
vivI remember the event as vividly as if it was just yesterday.
vivThe original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viva(วี'วะ,วี'วา) interj. ขอให้มีอายุยืนนาน n. การตะโกนร้อง ?ขอให้มีอายุยืนนาน?
viva voce(ไว'วะ โว'ซี) โดยวาจา,การสอบสัมภาษณ์ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ), See also: viva voce adj., Syn. orally
vivace(วิวา'เช) adj. คล่องแคล่ว,มีชีวิตชีวา,รวดเร็ว,ปราดเปรียว, Syn. lively,vital
vivacious(วิเว'เชิส) adj. มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว,สนุกสนาน,มีชีวิตยืนนาน., See also: vivaciously adv. vivaciousness n.
vivacity(วิแวส'ซิที) n. ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความสนุกสนาน
vive(วิฟว) interj. fr. ขอให้มีชีวิตยืนนาน
vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า,สีจ้า,สีแจ๊ด,มีชี-วิตชีวา,เต็มไปด้วยชีวิต,เต็มไปด้วยพลังชีวิต,ร่าเริง,สดใส,เห็นจริงเห็นจัง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน., See also: vividly adv. vividness n., Syn. striking,lively,strong ###A. dispirited,pale
vivify(วิฟ'วะไฟ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้คม,ทำให้คล่องแคล่ว., See also: vivification n., Syn. animate,quicken
vivipara(ววิพ'เพอระ) n.,pl. สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว
viviparous(ไววิพ'เพอเริส) adj. ออกลูกเป็นตัว, (พืช) ให้เมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้น., See also: viviparity n. viviparously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vivacious(adj) ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,สนุกสนาน,เบิกบาน
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน
vivid(adj) ชัดแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,แจ่มใส
vivify(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ให้ชีวิตแก่
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ
revive(vi) นำกลับ,ฟื้นฟู,เร้าใจ
revive(vt) ฟื้นฟู,ทำให้คืนชีพ,กระตุ้น
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นคุ้งเป็นแคว [ADV] dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
โต้งๆ [ADV] clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai definition: อย่างชัดๆ
ก่ำ    [ADV] deeply, See also: vividly, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ
ความมีชีวิตชีวา    [N] liveliness, See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness, Syn. ความร่าเริง, ความสดใส, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่หลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
ชีพ[v.] (chīp) EN: live ; exist   FR: vivre ; exister
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ดำรง[v.] (damrong) EN: live ; subsist ; exist ; survive ; remain ; continue   FR: subsister
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ดำรงชีวิต[v.] (damrongchīwit) EN: live ; subsist ; exist ; be alive   FR: vivre ; subsister
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair

CMU English Pronouncing Dictionary
VIV    V IH1 V
VIVO    V IY1 V OW0
VIVE    V AY1 V
VIVE    V IY1 V
VIVA    V IY1 V AH0
VIVAS    V IY1 V AH0 Z
VIVID    V IH1 V AH0 D
VIVRA    V IY1 V R AH0
VIVES    V AY1 V Z
VIVIE    V IH1 V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Viv    (n) (v i1 v)
viva    (n) (v ai1 v @)
vivas    (n) (v ai1 v @ z)
vivid    (j) (v i1 v i d)
Vivian    (n) (v i1 v i@ n)
Vivien    (n) (v i1 v i@ n)
vivace    (a) (v i1 v aa1 ch ei)
vividly    (a) (v i1 v i d l ii)
Vivienne    (n) (v i1 v i@ n)
vivacity    (n) (v i1 v a1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
ふっかーつ[, fukka-tsu] (int) (See 復活) I'm back! Revived! [Add to Longdo]
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
インビボ[, inbibo] (exp) in vivo (lat [Add to Longdo]
サバイバル[, sabaibaru] (n) survival; (P) [Add to Longdo]
サバイバルウエア[, sabaibaruuea] (n) survival wear [Add to Longdo]
サバイバルゲーム[, sabaibaruge-mu] (n) survival game [Add to Longdo]
サバイバルフーズ[, sabaibarufu-zu] (n) survival foods [Add to Longdo]
サバイバルマニュアル[, sabaibarumanyuaru] (n) survival manual [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传神[chuán shén, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ, / ] vivid; lifelike [Add to Longdo]
栩栩[xǔ xǔ, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ, ] vivid [Add to Longdo]
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic [Add to Longdo]
生动[shēng dòng, ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] vivid [Add to Longdo]
真切[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
生体解剖[せいたいかいぼう, seitaikaibou] Vivisektion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top