ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vivaciously

V AH0 V EY1 SH AH0 S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vivaciously-, *vivaciously*, vivacious
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vivaciously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vivaciously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivacious[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: คล่องแคล่ว, สนุกสนาน, Syn. lively, vital, vivace
vivaciously[ADV] อย่างมีชีวิตชีวา, Syn. cheerfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivacious(วิเว'เชิส) adj. มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว,สนุกสนาน,มีชีวิตยืนนาน., See also: vivaciously adv. vivaciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vivacious(adj) ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,สนุกสนาน,เบิกบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very vivacious Sister Saint Monique.- ซิสเตอร์ เซนต์ มาลากี Punchline (1988)
- She's so vivacious and bubbly and fun.-หล่อนดูสนุกสนาน ร่าเริง แล้วก็แจ่มใสดีนะ Hope Springs (2003)
Rebecca Bloomwood was the most vivacious, funny, inspiring woman I have ever met.รีเบคก้า บลูมวู๊ดเป็นคนที่ร่าเริง ตลก มีแรงบันดารใจที่สุดที่เคยพบมา Confessions of a Shopaholic (2009)
The return of the vivacious and elusive Ms. Emily Thorne.การกลับมาของเอมิลี่ ธอร์น Destiny (2012)
Vivacious Lady, and Swing Time, the most elegant coverage of Astaire and Rogers.Vivacious Lady und Swing Time, die elegantesten Darstellungen von Astaire und Rogers. The Mission Begins (2017)
The moment that he would have a success in a genre or form, he wanted to try something new.AM SET VON VIVACIOUS LADY Sobald er Erfolge in einem Genre feierte, wollte er etwas Neues probieren. The Mission Begins (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดใส[V] be bright, See also: be lively, be vivacious, be cheerful, Syn. ผ่องใส, แจ่มใส, Ant. สลด, หดหู่
คึกคัก[V] be vigorous, See also: be agile, be active, be strong, be robust, be vivacious, be energetic, be gay, Syn. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Example: เจ้าตูบคึกคักขึ้นมาทันทีเมื่อพ่อจะจูงไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;   FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful   FR: vif ; vivant

CMU English Pronouncing Dictionary
VIVACIOUS    V AH0 V EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivacious    (j) vˈɪvˈɛɪʃəs (v i1 v ei1 sh @ s)
vivaciously    (a) vˈɪvˈɛɪʃəsliː (v i1 v ei1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]
花旦[huā dàn, ㄏㄨㄚ ㄉㄢˋ, ] role of vivacious young female in Chinese opera, #32,284 [Add to Longdo]
蹦蹦跳跳[bèng bèng tiào tiào, ㄅㄥˋ ㄅㄥˋ ㄊㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˋ, ] bouncing and vivacious, #40,046 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebhaftigkeit {f}vivaciousness [Add to Longdo]
lebhaft; temperamentvoll {adj}vivacious [Add to Longdo]
lebhaft {adv}vivaciously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
生気溌剌[せいきはつらつ, seikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) being full of vitality; being vivacious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vivacious \Vi*va"cious\ (?; 277), a. [L. v['i]vax, -acis, fr.
   vivere to live. See {Vivid}.]
   1. Having vigorous powers of life; tenacious of life;
    long-lived. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hitherto the English bishops have been vivacious
       almost to wonder. . . . But five died for the first
       twenty years of her [Queen Elizabeth's] reign.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       The faith of Christianity is far more vivacious than
       any mere ravishment of the imagination can ever be.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Sprightly in temper or conduct; lively; merry; as, a
    vivacious poet. "Vivacious nonsense." --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Living through the winter, or from year to year;
    perennial. [R.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sprightly; active; animated; sportive; gay; merry;
     jocund; light-hearted.
     [1913 Webster] -- {Vi*va"cious*ly}, adv. --
     {Vi*va"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vivaciously
   adv 1: with vivacity; "he describes his adventures vivaciously"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top