ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frail

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frail-, *frail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frail(adj) แบบบาง, See also: ขี้โรค, อ่อนแอ, Syn. feeble, infirm, weak, Ant. healthy, robust, vigorous
frail(adj) เปราะ, See also: แตกง่าย, ชำรุดง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย, เปราะ, ชำรุดง่าย, จิตใจอ่อนแอ, ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ, ความบอบบาง, ความแตกง่าย, ความเปราะ, ความชำรุดง่าย, ความมีจิตใจอ่อนแอ, ความใจง่าย, ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility, infirmity, weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
frail(adj) แตกง่าย, อ่อนแอ, อ่อน, แบบบาง, เปราะ
frailty(n) ความแตกง่าย, ความอ่อนแอ, ความเปราะ, ความแบบบาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too frail to play with her friends, และเพราะบอบบาง เกินกว่าจะเล่นกับเพื่อน ๆ Woman on Top (2000)
Truly, will you continue protecting us frail old agents?พูดจริงจังกันเลยนะ แกจะคุ้มครองพวกเราปู่หลานงั้นเหรอ? House of Fury (2005)
I mean, right now it's all well and good, but in 50 years when they're still what they are, but we're in our '70s and '80s and we're hunched over and frail and using walkers?หมายถึง ตอนนี้อะไรๆ ก็ดีอยู่หรอก แต่อีก 50 ปี พอพวกนั้นยังเหมือนเดิม แต่เราอายุปาเข้าไป 70, 80 Hard-Hearted Hannah (2009)
# You would seem so frail #คุณดูเหมือนว่าบอบบางมาก The Blind Side (2009)
He's old and frail and wants my help, I guess.เค้าแก่แล้ว และในฐานะหลาน ผมควรไป Episode #1.4 (2010)
You get frail old man.มามาร่า มามาร่า Clash of the Titans (2010)
I know, how can you deliver Easter with this tremendous burden on your old, frail shoulders?(เบา ๆ ) ออกจากมัน ฉันจะฆ่าคุณเลวร้าย! ได้รับการออก! Okay, เฟรด ลองและให้ย้าย ... Hop (2011)
The first victim was frail and an easy target, and yet the unsub shot him from behind and at a distance.เหยื่อรายแรกอ่อนแอ และเป็นเป้าหมายที่ง่าย แต่ผู้ต้องสงสัยก็ยังยิงเขา จากด้านหลังในระยะไกล Corazon (2011)
He's such a frail little thing.เขาช่างดูตัวเล็กบอบบาง Afterbirth (2011)
Little Sarah Elizabeth is frail and ailing and so is Roseanna.ซาราห์ อลิซาเบธทั้งป่วยและอ่อนแอ โรแซนนาก็เช่นกัน Episode #1.2 (2012)
There is no way that frail woman could have committed this crime.เป็นไปไม่ได้ ที่หญิงชราขี้โรคคนนี้จะฆ่าคนได้ Give Me the Blame (2012)
How we make sense of that is the great mystery of our frail existence.เราจะเข้าใจมันได้อย่างไร มันเป็นความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ ในการดำรงอยู่อันเปาะบางของเรา 1+1=3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frailHe was too frail to play games outdoors.
frailMy grandmother was gradually becoming forgetful and frail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai Definition: ไม่เข้มแข็ง
ขี้โรค(adj) sickly, See also: frail, weak, ailing, Example: ฉันมีเพื่อนขี้โรคหลายคน มักเจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ, Thai Definition: ที่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ อยู่บ่อยๆ
อ้องแอ้ง(adj) frail, See also: delicate, fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
แบบบาง(adj) delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[bøpbāng] (adj) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy  FR: fragile ; frêle
ละเอียดอ่อน[la-īet øn] (adj) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light  FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
อ่อน[øn] (adj) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: faible
เปราะ[prǿ] (adj) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
frail
frailey
frailty
frailties

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frail
frailer
frailty
frailest
frailties

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrechlich; schwächlich; schwach; labil; hinfällig { adj } | gebrechlicher; schwächlicher; labiler; hinfälliger | am gebrechlichsten; am schwächlichsten; am labilsten; am hinfälligstenfrail | frailer | frailest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) #5,891 [Add to Longdo]
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na, n) frail; brittle; fragility #14,487 [Add to Longdo]
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
ひょろひょろ[hyorohyoro] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
繊弱[せんじゃく, senjaku] (adj-na, n) delicate; frail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frail \frail\, a. [Compar. {frailer} (fr[=a]l"[~e]r); superl.
   {frailest}.] [OE. frele, freile, OF. fraile, frele, F.
   fr[^e]le, fr. L. fragilis. See {Fragile}.]
   1. Easily broken; fragile; not firm or durable; liable to
    fail and perish; easily destroyed; not tenacious of life;
    weak; infirm.
    [1913 Webster]
 
       That I may know how frail I am.    --Ps. xxxix.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       An old bent man, worn and frail.   --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. Tender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Deep indignation and compassion frail. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to fall from virtue or be led into sin; not strong
    against temptation; weak in resolution; also, unchaste; --
    often applied to fallen women.
    [1913 Webster]
 
       Man is frail, and prone to evil.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frail \frail\ (fr[=a]l), n. [OE. fraiel, fraile, OF. fraiel,
   freel, frael, fr. LL. fraellum.]
   A basket made of rushes, used chiefly for containing figs and
   raisins.
   [1913 Webster]
 
   2. The quantity of raisins -- about thirty-two, fifty-six, or
    seventy-five pounds, -- contained in a frail.
    [1913 Webster]
 
   3. A rush for weaving baskets. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frail
   adj 1: physically weak; "an invalid's frail body" [ant:
       {robust}]
   2: wanting in moral strength, courage, or will; having the
     attributes of man as opposed to e.g. divine beings; "I'm only
     a fallible human"; "frail humanity" [syn: {fallible},
     {frail}, {imperfect}, {weak}]
   3: easily broken or damaged or destroyed; "a kite too delicate
     to fly safely"; "fragile porcelain plates"; "fragile old
     bones"; "a frail craft" [syn: {delicate}, {fragile}, {frail}]
   n 1: the weight of a frail (basket) full of raisins or figs;
      between 50 and 75 pounds
   2: a basket for holding dried fruit (especially raisins or figs)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top