ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonor-, *dishonor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonor(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonor(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
dishonorable(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonorably(adv) อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าขายหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ, ความอัปยศอดสู, ความดูถูก, การไม่ยอมรับตั๋วเงิน, การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace

WordNet (3.0)
dishonor(n) a state of shame or disgrace, Syn. dishonour, Ant. honor
dishonor(n) lacking honor or integrity, Syn. dishonour, Ant. honor
dishonor(v) bring shame or dishonor upon, Syn. shame, dishonour, attaint, disgrace, Ant. honor
dishonor(v) refuse to accept, Syn. dishonour, Ant. honor
dishonorable(adj) lacking honor or integrity; deserving dishonor, Syn. dishonourable, Ant. honorable
dishonorableness(n) the quality of not deserving honor or respect, Syn. dishonourableness, Ant. honorableness
dishonorably(adv) in a dishonorable manner, Ant. honorably
dishonorably(adv) with dishonor, Ant. honorably
rape(v) force (someone) to have sex against their will, Syn. violate, dishonor, assault, dishonour, outrage, ravish

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dishonor

v. t. [ imp. & p. p. Dishonored p. pr. & vb. n. Dishonoring. ] [ OE. deshonouren, F. déshonorer; pref. dés- (L. dis-) + honorer to honor, fr. L. honorare. See Honor, v. t. ] [ Written also dishonour. ] 1. To deprive of honor; to disgrace; to bring reproach or shame on; to treat with indignity, or as unworthy in the sight of others; to stain the character of; to lessen the reputation of; as, the duelist dishonors himself to maintain his honor. [ 1913 Webster ]

Nothing . . . that may dishonor
Our law, or stain my vow of Nazarite. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To violate the chastity of; to debauch. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. To refuse or decline to accept or pay; -- said of a bill, check, note, or draft which is due or presented; as, to dishonor a bill exchange.

Syn. -- To disgrace; shame; debase; degrade; lower; humble; humiliate; debauch; pollute. [ 1913 Webster ]

Dishonor

n. [ OE. deshonour, dishonour, OF. deshonor, deshonur, F. déshonneur; pref. des- (L. dis-) + honor, honur, F. honneur, fr. L. honor. See Honor. ] [ Written also dishonour. ] [ 1913 Webster ]

1. Lack of honor; disgrace; ignominy; shame; reproach. [ 1913 Webster ]

It was not meet for us to see the king's dishonor. Ezra iv. 14. [ 1913 Webster ]

His honor rooted in dishonor stood. Tennyson. [ 1913 Webster ]

2. (Law) The nonpayment or nonacceptance of commercial paper by the party on whom it is drawn.

Syn. -- Disgrace; ignominy; shame; censure; reproach; opprobrium. [ 1913 Webster ]

Dishonorable

a. [ Cf. F. déshonorable. ] 1. Wanting in honor; not honorable; bringing or deserving dishonor; staining the character, and lessening the reputation; shameful; disgraceful; base. [ 1913 Webster ]

2. Wanting in honor or esteem; disesteemed. [ 1913 Webster ]

He that is dishonorable in riches, how much more in poverty! Ecclus. x. 31. [ 1913 Webster ]

To find ourselves dishonorable graves. Shak.

-- Dis*hon"or*a*ble*ness, n. -- Dis*hon"or*a*bly, adv. [ 1913 Webster ]

Dishonorary

a. Bringing dishonor on; tending to disgrace; lessening reputation. Holmes. [ 1913 Webster ]

Dishonorer

n. One who dishonors or disgraces; one who treats another indignity. Milton. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ The Godfather (1972)
When a king is dishonorable, you are removed from your oath of honor.ถ้ากษัตริย์ไม่ดีก็ถอนคำสัตย์ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
What I have done is not result of king or intention to dishonor.น้ำ เสียง ของท่านเหมือนจะชื่นชมพระองค์นะค่ะ ท่านนายพล ข้า ชื่นชม ในพระวิสัยทัศน์ต่างหาก เลดี้ บรัดเลย์ ในทุกๆเรื่อง Anna and the King (1999)
You're dishonored.เอสต์โนมินิคุมเซคอจิต้าเอสเพียม Malèna (2000)
To forgo your obligation would be dishonorable, Lord Kelvin.ทำผิดสัญญาจะเสียชื่อนะคะ Around the World in 80 Days (2004)
I'll have you know that I am an excellent dancer and my intentions are completely dishonorable.ผมอยากให้คุณรู้ว่า / ผมเป็นนักเต้นที่ดีนะ และเป้าหมายของผมก็ถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้ว The Notebook (2004)
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
I will not dishonor my profession.ผมจะไม่ลบหลู่อาชีพตนเอง Bandidas (2006)
Then you won't have to worry about dishonoring your profession.คุณไม่ต้องกังวลกับการลบหลู่อาชีพหรอก Bandidas (2006)
He was Slessman's cellmate and... received a dishonorable discharge from the military.เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขังและ... และถูกปลดประจำการ จากทหาร Extreme Aggressor (2005)
Your temper brings dishonor to my Happy Mu Shu Palace.อารมณ์ของคุณจะนำความอับอายขายหน้า เพื่อหมู่บ้านของฉันมีความสุขชูพาเลซ Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dishonorDeath is preferable to dishonor.
dishonorHer act reflected dishonor upon her.
dishonorI would rather die than live in dishonor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขายชื่อ(v) betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai Definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมิ่น[min] (v) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace  FR: diffamer ; insulter ; humilier
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dishonor
dishonored
dishonorable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ㄨˋ,      /     ] dishonor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf, n) (1) { food } soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s, vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp, v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na, n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P) [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top