ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attaint

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attaint-, *attaint*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา attaint มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *attaint*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I denounce him and attaint him.ข้าขอยกเลิก และเพิกถอนอภิสิทธิ์ทั้งหลาย A Golden Crown (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befälltattaints [Add to Longdo]
befallenattaint [Add to Longdo]
befallend | befallendattainting | smiting [Add to Longdo]
befielattainted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attaint \At*taint"\, v. t. [imp. & p. p. {Attainted}; p. pr. &
   vb. n. {Attainting}.] [OE. atteynten to convict, fr. atteynt,
   OF. ateint, p. p. of ateindre, ataindre. The meanings 3, 4,
   5, and 6 were influenced by a supposed connection with taint.
   See {Attain}, {Attainder}.]
   1. To attain; to get act; to hit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Old Law) To find guilty; to convict; -- said esp. of a
    jury on trial for giving a false verdict. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon sufficient proof attainted of some open act by
       men of his own condition.       --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To subject (a person) to the legal condition
    formerly resulting from a sentence of death or outlawry,
    pronounced in respect of treason or felony; to affect by
    attainder.
    [1913 Webster]
 
       No person shall be attainted of high treason where
       corruption of blood is incurred, but by the oath of
       two witnesses.            --Stat. 7 & 8
                          Wm. III.
    [1913 Webster]
 
   4. To accuse; to charge with a crime or a dishonorable act.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   5. To affect or infect, as with physical or mental disease or
    with moral contagion; to taint or corrupt.
    [1913 Webster]
 
       My tender youth was never yet attaint
       With any passion of inflaming love.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To stain; to obscure; to sully; to disgrace; to cloud with
    infamy.
    [1913 Webster]
 
       For so exceeding shone his glistring ray,
       That Ph?bus' golden face it did attaint. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Lest she with blame her honor should attaint.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attaint \At*taint"\, p. p.
   Attainted; corrupted. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attaint \At*taint"\, n. [OF. attainte. See {Attaint}, v.]
   1. A touch or hit. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Far.) A blow or wound on the leg of a horse, made by
    overreaching. --White.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A writ which lies after judgment, to inquire whether
    a jury has given a false verdict in any court of record;
    also, the convicting of the jury so tried. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   4. A stain or taint; disgrace. See {Taint}. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. An infecting influence. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attaint
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: condemn by attainder; "the man was attainted"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top