Search result for

ชื้น

(62 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื้น-, *ชื้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื้น[V] be damp, See also: be wet, be moist, be humid, be clammy, Syn. เปียกชื้น, Ant. แห้ง, Example: ผ้าผืนนี้ยังชื้นอยู่เลย เนื่องจากวันนี้แดดไม่ออก, Thai definition: มีไอน้ำซึมซาบอยู่ ไม่แห้งทีเดียว
ชื้นแฉะ[V] be damp, See also: be wet, Ant. แห้ง, Example: พอฝนหยุดตก สภาพถนนก็ชื้นแฉะไปทุกสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื้นว. มีไอนํ้าซึมซาบอยู่ เช่น อากาศชื้น, ไม่แห้งทีเดียว เช่น ผ้าชื้น.
ชื่น ๑ก. แจ่มใส, เบิกบาน, ยินดี, เช่น หน้าชื่น.
ชื่น ๒ดู อ้ายชื่น.
ชื่นกลิ่นก. ชื่นใจด้วยกลิ่น.
ชื่นชม, ชื่นชมยินดีก. ปีติยินดี.
ชื่นตาก. มองดูแล้วเบิกบานใจ เช่น เห็นของสวยงามแล้วชื่นตา.
ชื่นบานว. เบิกบาน.
ชื่นมื่นก. ชื่นบาน เช่น ท้าวสามนต์ฟังถ้อยค่อยชื่นมื่น (สังข์ทอง).
ชื่นใจก. มีความสุข, มีความพอใจ, เช่น ลูกมีความประพฤติดี พ่อแม่ก็ชื่นใจ กลิ่นดอกไม้หอมชื่นใจ.
รวย ๒, รวย ๆชื่น, รื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panhygrousชื้นทั่วทุกส่วน, ชื้นทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moistชื้น, ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Moist and Humidชื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the piece I mean?คุณ รู้จักชื้นที่ผมพูดถึงมัย? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'd wake up at night ... with the smell of the ballpark in my nose, with the cool of the grass on my feet,ผมตื่นมาตอนกลางคืน ได้กลิ่นสนามกีฬาติดจมูกอยู่ ความชุ่มชื้นของหญ้าที่ฝ่าเท้า Field of Dreams (1989)
It's not so much the heat, it's the humidity that'll kill ya.เย็นแบบนี้ ความชื้นนั่นแหละ จะฆ่าพวกนาย Cool Runnings (1993)
By God, it reminds me of the monsoons in the tropics.พระเจ้าทำให้ฉันนึกถึง พายุในเขตร้อนชื้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- We don't like bein' blown up, Sid, or smashed or ripped apart.- พวกเราไม่ชอบที่การทำลายของนาย ซิด หรือ การทำลาย หรือ การฉีกเป็นชื้นๆ Toy Story (1995)
Well, it's kind of hard to think of yourself as a duchess when you're sleeping on a damp floor.เอาล่ะ สิ่งที่ยากที่สุดคือคิดว่า ตัวเองเป็นองค์หญิง ยามที่นายหลับบนพื้นชื้นๆ Anastasia (1997)
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
Not bad, and it's only silica gel.ไม่เลว, มันก็แค่ สารกันชื้น เอง. Visitor Q (2001)
Too damp, too damp, damp, very damp here, hu-hurry, hurry, hurry, hurry, please.มันชื้นเกินไป ชื้นเกินไป เร็วเข้า! เร็วเข้า! Howl's Moving Castle (2004)
It's basically the reason you don't leave things in dark, damp, closed-off places.ที่เราไม่เก็บของไว้ในที่ปิดมืดชื้นก็เพราะเจ้าราชนิดนี้ Primer (2004)
If it has a little moisture and it's left alone, it'll start secreting and it'll build up...ขอแค่มีความชื้นนิดหน่อย เราแค่ปล่อยมันไว้เฉยๆ มันก็จะเริ่มหลั่งโปรตีนแล้วก็สะสม... Primer (2004)
To lock in moisture.เก็บความชุ่มชื้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื้น [adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy   FR: humide ; moite ; suintant
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชื้นแจะ [adj.] (cheūnjae) EN: damp ; wet   
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist   FR: humide
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damp[ADJ] ชื้น, See also: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มชื้น, Syn. moist
humid[ADJ] ชื้น, See also: ชุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
clammyadj. ชื้น,หมาด,เย็นชื้น,เหนียวเหนอะ,เย็นชืดเหมือนคนตาย, See also: clammily adv. clamminess n.
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dampen(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลายเป็นชื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
clammy(adj) ชื้น,หมาด,เย็น
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
damp(n) ความชื้น,อากาศชื้น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ
damp(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้บรรเทา
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
dank(adj) ชื้นแฉะ,ชื้น,ชุ่ม,หมาดๆ
drier(n) ไดร์,เครื่องทำให้แห้ง,การดูดความชื้น
humid(adj) ชื้น,เปียก,แฉะ
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
schwül(adj) ที่มีอากาศร้อนชื้น
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ
tropisch(adj) ที่เป็นแบบทรอปิก, ที่ร้อนชื้น เช่น Orchideen sind eine tropische Pflanze.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top