ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfit

AH0 N F IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfit-, *unfit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfit(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable, condemned, Ant. fit
unfit(adj) ซึ่งมีสุขภาพไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งมีสุขภาพไม่ดี, ซึ่งเป็นโรค, Syn. unhealthy, Ant. fit, healthy
unfit(vt) ทำให้ไม่เหมาะสม, See also: ทำให้ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. disable, disqualify
unfit for(phrv) ไม่เหมาะสมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfit(อันฟิท') adj., vt. (ทำให้) ไม่เหมาะสม, ไม่มีคุณสมบัติ, ไม่มีความสามารถ., See also: unfitly adv. unfitness n. unfitting adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
unfit(adj) ไม่เหมาะ, ไม่มีคุณสมบัติ, ไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unfit to pleadไม่สามารถที่จะสู้คดีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfitness, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา The Education of Little Tree (1997)
I always said they were unfit to take charge of her.ฉันพูดเสมอว่าครอบครัวนั้น ไม่เหมาะสมที่จะดูแลหล่อน Pride & Prejudice (2005)
Going to a spa when your son has a fever of 104 and not answering emergency calls, that officially makes you an unfit mother.ไปเข้าสปาตอนลูกคุณมีไข้สูงตั้ง 104 แถมยังไม่รับสายฉุกเฉินอีก นั่นมันทำให้คุณไม่เหมาะกับการเป็นแม่เลย The Nanny Diaries (2007)
You have lived in another man's house so you are unfit to be my wife.เจ้าได้มาอยู่ในบ้านของชายอื่น เจ้าไม่เหมาะจะเป็นมเหสีของข้าอีกต่อไป Sita Sings the Blues (2008)
he was charged with manslaughter, but was deemed mentally unfit to stand trial.เขาถูกจับด้วยข้อหาฆ่าคนตาย แต่ไม่ต้องขึ้นศาล เพราะสภาพจิตไม่ปกติ Pilot (2008)
When my doctor declared me unfit to give testimony in the Watergate trial, everybody thought I'd be relieved.ตอนที่หมอบอกว่าผมไม่แข็งแรง พอจะไปให้ปากคำ\ ในคดีวอร์เตอร์เกท ทุกคนคิดว่าคงล่าถอยไปแล้ว Frost/Nixon (2008)
Walter Bishop, who was sent to St. Claire's because he was deemed unfit to stand trial for manslaughter, วอลเตอร์ บิสซอป คนทีถูกส่งไป เซนต์แคลร์ เพราะถูกลงความเห็นว่ามีสภาพจิต ไม่เหมาะสมจะขึ้นศาลในคดีฆ่าคนตายได้ Bound (2009)
We conclude they are unfit parents.เราสรุปว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Cristina, a psychiatrist, given several opportunities, has deemed unfit to do my job.คริสติน่า จิตแพทย์มีโอกาส With You I'm Born Again (2010)
I am unfit to socialize with your classy gay boyfriend.ผมเข้ากับเพื่อนเกย์ของคุณไม่ได้จริงๆ A Humiliating Business (2010)
The act of abandonment immediately labels the parents unfit and the child becomes a ward of the state.การทอดทิ้งจะมีผลทำให้ ผู้ปกครองหมดอำนาจในการดูแลทันที และเด็กก็จะตกอยู่ในความคุ้มครองของรัฐ Safe Haven (2010)
Men unfit for mankind.พกวที่ไม่ควรอยู่รกโลก The Grey (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfitHe is unfit to be a teacher.
unfitNot that I dislike the job, but that I am unfit for it.
unfitShort-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
unfitSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.
unfitThey consider him unfit for that job.
unfitThey consider him unfit for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือร้อน(adj) unskilled hand at planting, See also: unfit to planting, Syn. คนมือร้อน, Ant. มือเย็น, Example: เขาเป็นคนมือร้อนปลูกอะไรก็ตายหมด, Thai Definition: คนที่มักปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือไม่งอกงามว่า คนมือร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือร้อน[meūrøn] (adj) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNFIT AH0 N F IH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfit (v) ˌʌnfˈɪt (uh2 n f i1 t)
unfits (v) ˌʌnfˈɪts (uh2 n f i1 t s)
unfitted (v) ˌʌnfˈɪtɪd (uh2 n f i1 t i d)
unfitting (v) ˌʌnfˈɪtɪŋ (uh2 n f i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不中用[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] unfit for anything; no good; useless, #55,350 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dienstunfähig { adj }unfit for service [Add to Longdo]
erwerbsunfähig { adj }unfit for work [Add to Longdo]
haftunfähig { adj }unfit to be kept in prison [Add to Longdo]
ungeeignet; untauglich { adj } | ungeeigneter; untauglicher | am ungeeignetsten; am untauglichstenunfit | more unfit | most unfit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤まらない[つとまらない, tsutomaranai] (adj-i) unfit for; unequal to [Add to Longdo]
適さない[てきさない, tekisanai] (adj-i) unsuited; unfit; ill-fitted [Add to Longdo]
不向き[ふむき, fumuki] (adj-na, n) unfit; unsuitable; unmarketable [Add to Longdo]
不適[ふてき, futeki] (adj-na, n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance [Add to Longdo]
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na, n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P) [Add to Longdo]
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na, n) unfitness; incompetency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfit \Un*fit"\, v. t. [1st pref. un- + fit.]
   To make unsuitable or incompetent; to deprive of the
   strength, skill, or proper qualities for anything; to
   disable; to incapacitate; to disqualify; as, sickness unfits
   a man for labor; sin unfits us for the society of holy
   beings.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfit \Un*fit"\, a. [Pref. un- + fit.]
   Not fit; unsuitable. -- {Un*fit"ly}, adv. -- {Un*fit"ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfit
   adj 1: below the required standards for a purpose; "an unfit
       parent"; "unfit for human consumption" [ant: {fit}]
   2: not in good physical or mental condition; out of condition;
     "fat and very unfit"; "certified as unfit for army service";
     "drunk and unfit for service" [ant: {fit}]
   3: physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad
     heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth" [syn:
     {bad}, {unfit}, {unsound}]
   v 1: make unfit or unsuitable; "Your income disqualifies you"
      [syn: {disqualify}, {unfit}, {indispose}] [ant: {dispose},
      {qualify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top