ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disqualify

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disqualify-, *disqualify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disqualify(vt) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ, See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ, Syn. disable, make unfit, make unqualified
disqualify for(phrv) ตัดสิทธิ์ในเรื่อง, See also: ระบุว่าไม่เหมาะสมในเรื่อง
disqualify from(phrv) ตัดสิทธิ์จาก, See also: ระบุว่าไม่เหมาะสมจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disqualifyvt. ตัดสิทธิ, ทำให้ไม่เหมาะสม, ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate

English-Thai: Nontri Dictionary
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์, ตัดสิทธิ์, ห้าม, ทำให้ขาดคุณสมบัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna make sure you guys give it your best and don't disqualify by fighting outside the arena.แมงเมตรจะทำให้แน่ใจว่าพวกคุณให้ดีที่สุดของคุณ ... ... และไม่ได้ตัดสิทธิ์โดยการต่อสู้นอกเวที Bloodsport (1988)
Then I'm out. Disqualify me.งั้นฉันถอนตัว ตัดสิทธิ์ฉันเลย Punchline (1988)
Go ahead. Disqualify me, banish me.ทำเลย ตัดสิทธิ์ผม เนรเทศผมเลย Cool Runnings (1993)
I have no choice. I have to disqualify you.ฉันไม่มีทางเลือก ฉันจะต้องตัดสิทธิ์ท่าน Balls of Fury (2007)
On how to disqualify yourselves from sectionals.ทำยังไงถึงโดนตัดสิทธิ์ จากการแข่งระดับเขต Mattress (2009)
Hiccup already killed a Night Fury, so does that disqualify him?ฮิคคัพ ฆ่าไนท์ฟิวรี่ไปแล้วหนิ งั้นเขาตกรอบรึปล่าว How to Train Your Dragon (2010)
Doesn't that disqualify her as a heroine?เชิญทางนี้เลยค่ะ Ouran High School Host Club (2011)
And that alone should disqualify the CBI from custody in this matter.และเพียงแค่นี้อย่างเดียว CBI ก็ควรถูกตัดสิทธิ์ จากการดูแลผู้ต้องหานี้แล้ว The Crimson Ticket (2012)
Um, that does tend to disqualify you, Mr. Jane.อืม, มีแนวโน้มทำให้คุณขาดคุณสมบัติ คุณ เจน The Crimson Ticket (2012)
You do know that this will disqualify her.คุณรู้ใช่ไหมว่านี่จะทำให้เธอหมดสิทธิ์อยู่ต่อ Predestination (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disqualify
disqualifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disqualify
disqualifying

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1, vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) #12,831 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disqualify \dis*qual"i*fy\ (d[i^]s*kw[o^]l"[i^]*f[imac]), v. t.
   [imp. & p. p. {Disqualified} (d[i^]s*kw[o^]l"[i^]*f[imac]d);
   p. pr. & vb. n. {Disqualifying}.]
   1. To deprive of the qualities or properties necessary for
    any purpose; to render unfit; to incapacitate; -- with for
    or from before the purpose, state, or act.
    [1913 Webster]
 
       My common illness disqualifies me for all
       conversation; I mean my deafness.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Me are not disqualified by their engagements in
       trade from being received in high society.
                          --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of some power, right, or privilege, by positive
    restriction; to disable; to debar legally; as, a
    conviction of perjury disqualifies a man to be a witness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disqualify
   v 1: make unfit or unsuitable; "Your income disqualifies you"
      [syn: {disqualify}, {unfit}, {indispose}] [ant: {dispose},
      {qualify}]
   2: declare unfit; "She was disqualified for the Olympics because
     she was a professional athlete" [ant: {qualify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top