Search result for

condemned

(38 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condemned-, *condemned*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
condemnedYour soul has been condemned to hell.
condemnedThe prosecution condemned the defendant for kidnapping a child.
condemnedWhoever believes in him is not condemned. [Bible]
condemnedAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
condemnedThe judge condemned him to death.
condemnedBut whoever does not believes stands condemned already because he has not believed in.
condemnedThe government's actions were condemned worldwide.
condemnedThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
condemnedHe was condemned to death.
condemnedHe condemned racial discrimination as evil.
condemnedHe must be condemned for breaking his promise.
condemnedThey condemned him for his cruelty to animals.
condemnedShe was condemned to lead a miserable life.
condemnedThe accused was condemned to ten years in prison.
condemnedI was condemned for my disobedience.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The man wanted only women who had been condemned to deathผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงเท่านั้น... ...ผู้ซึ่งถูกตำหนิให้ความตาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As a condemned soul...อย่างวิญญาณที่ถูกสาป... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You, who reminded him so much of his precious Sonja the daughter he condemned to death.แต่เธอ, เธอทำให้เขานึกถึงลูกสาวของเธอ ซอนย่า ลูกในใส้ /คนที่เขาทำโทษให้ตาย Underworld (2003)
They say you're all condemned prisoners, who volunteer for the experiment instead of facing the death penalty.พวกเขากล่าวว่าคุณนักโทษทั้งหมดเคราะห์ร้าย ที่เป็นอาสาสมัครสำหรับการทดลองแทนการหันหน้าไปโทษประหารชีวิต Cubeº: Cube Zero (2004)
Don't all the condemned get a choice? I choose death!ไม่ทั้งหมดถูกลงโทษได้รับเลือกหรือไม่ ฉันเลือกตาย! Cubeº: Cube Zero (2004)
Without the groups' strength, the solitary is condemned.ไม่มีพวก อยู่ โดดเดี่ยว จะประสบชะตากรรม March of the Penguins (2005)
The building is condemned. You got insurance?นี่มันตึกร้าง นายมีประกันรึยัง Four Brothers (2005)
That's for their methods that Daniel is condemned.นั่นไม่ใช่วิธีตัดสินความผิดของ แดเนียล Saw II (2005)
The charge is "conspiring to set free a man convicted of crimes against the Crown and Empire and condemned to death, for which the..."ข้อกล่าวหาคือ " สมรู้ร่วมคิดในการปล่อย... ..ผู้ถูกลงโทษในคดีอาญา ต่อต้านราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรฯ และได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยคำสั่ง... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
the most vicious offenders are condemned for eternity, their corporeal bodies destroyed, their essence haunting the wasteland.แปลไม่ออก ร่างกายทำลาย ปิดเสียเวลา Zod (2006)
We are condemned...เรายังต้องถูกประณาม Distant Past (2007)
My last review condemned itบทวิจารณ์ครั้งสุดท้ายโจมตี Ratatouille (2007)
Especially when condemned to a parsonage, my friend.ยิ่งมีแต่บ้านของบาทหลวงด้วยนะ Becoming Jane (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDEMNED    K AH0 N D EH1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condemned    (v) (k @1 n d e1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchhaus {n} | Abbruchhäuser {pl}condemned house | condemned houses [Add to Longdo]
verdammt {adj} | verdammter | am verdammtestencondemned | more condemned | most condemned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑徒[けいと, keito] (n) condemned person; prisoner [Add to Longdo]
死刑囚[しけいしゅう, shikeishuu] (n) criminals condemned to death; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condemn \Con*demn"\, v. t. [imp. & p. p. {Condemned}; p. pr. &
   vb. n. {Condemning} (? or ?).] [L. condemnare; con- + damnare
   to condemn: cf. F. condamner. See {Damn}.]
   1. To pronounce to be wrong; to disapprove of; to censure.
    [1913 Webster]
 
       Condemn the fault, and not the actor of it!
       Why, every fault's condemned ere it be done. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou condemn him that is most just? --Job
                          xxxiv. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. To declare the guilt of; to make manifest the faults or
    unworthiness of; to convict of guilt.
    [1913 Webster]
 
       The queen of the south shall rise up in the judgment
       with this generation, and shall condemn it. --Matt.
                          xii. 42.
    [1913 Webster]
 
   3. To pronounce a judicial sentence against; to sentence to
    punishment, suffering, or loss; to doom; -- with to before
    the penalty.
    [1913 Webster]
 
       Driven out from bliss, condemned
       In this abhorred deep to utter woe.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To each his sufferings; all are men,
       Condemned alike to groan.       --Gray.
    [1913 Webster]
 
       And they shall condemn him to death. --Matt. xx.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       The thief condemned, in law already dead. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       No flocks that range the valley free,
       To slaughter I condemn.        --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. To amerce or fine; -- with in before the penalty.
    [1913 Webster]
 
       The king of Egypt . . . condemned the land in a
       hundred talents of silver.      --2 Cron.
                          xxxvi. 3.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjudge or pronounce to be unfit for use or service; to
    adjudge or pronounce to be forfeited; as, the ship and her
    cargo were condemned.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To doom to be taken for public use, under the right
    of eminent domain.
 
   Syn: To blame; censure; reprove; reproach; upbraid;
     reprobate; convict; doom; sentence; adjudge.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condemned \Con*demned"\, a.
   1. Pronounced to be wrong, guilty, worthless, or forfeited;
    adjudged or sentenced to punishment, destruction, or
    confiscation.
    [1913 Webster]
 
   2. Used for condemned persons.
    [1913 Webster]
 
       Richard Savage . . . had lain with fifty pounds
       weight of irons on his legs in the condemned ward of
       Newgate.               --Macaulay.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top