ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

耐受力

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耐受力-, *耐受力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, ] tolerance; ability to survive; hardiness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We started hearing rumblings about genetically-engineered soybeans that could resist the application of Roundup.[CN] 接着,我们开始听说 有一种经基因改造的大豆 对Roundup有耐受力 Food, Inc. (2008)
It was supposed to protect them from viral warfare... only the vaccine was contaminated.[CN] 疫苗本来的作用是... 提高承受战火的耐受力 只是疫苗受到感染队员开始死去 Most Wanted (1997)
- I ask 'cause you're very resilient.[CN] - 因为你耐受力不错 Unaired Pilot (2010)
Possesses strong self-preservation, but low endurance.[CN] 只有防御本能高 耐受力 Platinum Data (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top