ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forbearance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forbearance-, *forbearance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forbearance(n) ความอดกลั้น, See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ, Syn. patience, tolerance, Ant. impatience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน, การอดกลั้น, การข่มใจ, ขันติ, Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
forbearance(n) การข่มใจ, การหักห้าม, การระงับ, ความอดทน, การละเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันตี(n) patience, See also: forbearance, Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น, Example: อาจารย์ท่านมีขันตีสูงมาก ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างง่ายๆ, Thai Definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันติ(n) patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai Definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ความอดทน(n) tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน
การละ(n) refrain, See also: forbearance, abstinence, abstention, stop, Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น, Example: การละการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นการปิดฉากการปกครองของพรรคที่ยาวนานมากว่า 20 ปี, Thai Definition: การที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขันตี[khantī] (n) EN: patience ; forbearance
ความอดกลั้น[khwām otklan] (n) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance  FR: tolérance [ f ] ; indulgence [ f ]
ความอดทน[khwām otthon] (n) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude  FR: endurance [ f ] ; patience [ f ] ; tolérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
forbearance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forbearance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐心帮助[nài xīn bāng zhù, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄤ ㄓㄨˋ,     /    ] forbearance; tolerance; patient help [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stundung { f } | Stundungen { pl }forbearance | forbearances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint #3,315 [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na, n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) #17,333 [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n, vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int, n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
忍辱[にんにく, ninniku] (n) { Buddh } forbearance (in the face of difficulty, persecution, etc.) [Add to Longdo]
不作為[ふさくい, fusakui] (n) forbearance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbearance \For*bear"ance\, n.
   The act of forbearing or waiting; the exercise of patience.
   [1913 Webster]
 
      He soon shall find
      Forbearance no acquittance ere day end. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   2. The quality of being forbearing; indulgence toward
    offenders or enemies; long-suffering.
    [1913 Webster]
 
       Have a continent forbearance, till the speed of his
       rage goes slower.           --Shak.
 
   Syn: Abstinence; refraining; lenity; mildness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forbearance
   n 1: good-natured tolerance of delay or incompetence [syn:
      {patience}, {forbearance}, {longanimity}] [ant:
      {impatience}]
   2: a delay in enforcing rights or claims or privileges;
     refraining from acting; "his forbearance to reply was
     alarming"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top