ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intensify

IH2 N T EH1 N S IH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensify-, *intensify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensify(vt) ทำให้รุนแรงขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, ทำให้แรงขึ้น, Syn. heighten, increase, strengthen, Ant. decrease, diminish
intensify(vt) รุนแรงขึ้น, See also: มากขึ้น, เข้มข้นขึ้น, Syn. heighten, increase, strengthen, Ant. decrease, diminish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intensify(อินเทน'ซะไฟ) vt., vi. (กลายเป็น) ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น., See also: intensification n. intensifier n., Syn. increase, deepen

English-Thai: Nontri Dictionary
intensify(vt) ทำให้แรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intensify deflector shields.เพิ่มกำลังเกราะหักเห Storm Over Ryloth (2009)
Intensify forward deflectors.เพิ่มระดับเกราะหักเหด้านหน้า Cat and Mouse (2010)
The death toll rises, as the battles intensify and threaten a growing number of republic worlds.ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น ขณะที่การสู้รบทวีความรุนแรง และเพิ่มการคุกคาม ไปทั่วดินแดนสาธารณรัฐ Bounty Hunters (2010)
And possibly intensify the electromagnetism. Why do you ask?และทำให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของเธอ เพิ่มขึ้นได้ นายถามทำไมเหรอ Stowaway (2011)
We must intensify our efforts.ข้าอยากจะรีบกลับเป็นมนุษย์อีกครั้ง Dark Shadows (2012)
It draws away weakness to intensify your strength.มันวาดไว้ เพื่อให้ความแข็งแกร่งของเธอคืนมา Valentine (2012)
Draws away weakness to intensify your strength.ขจัดความอ่อนล้า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้คุณ Curse (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากความ(v) intensify, See also: make something worse, Syn. มากเรื่อง, มากเรื่องมากความ, Example: หากเขามีเรื่องกลุ้มใจไม่อยากพูด ไม่อยากเล่า คุณก็อย่าไปเซ้าซี้ให้มากความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากความ[māk khwām] (v) EN: intensify ; make something worse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTENSIFY IH2 N T EH1 N S IH0 F AY2
INTENSIFYING IH2 N T EH1 N S IH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensify (v) ˈɪntˈɛnsɪfaɪ (i1 n t e1 n s i f ai)
intensifying (v) ˈɪntˈɛnsɪfaɪɪŋ (i1 n t e1 n s i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n, vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
深まる[ふかまる, fukamaru] (v5r, vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]
深める[ふかめる, fukameru] (v1, vt) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intensify \In*ten"si*fy\, v. i.
   To become intense, or more intense; to act with increasing
   power or energy.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intensify \In*ten"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Intensified}; p.
   pr. & vb. n. {Intensifying}.] [Intense + -fly.]
   To render more intense; as, to intensify heat or cold; to
   intensify colors; to intensify a photographic negative; to
   intensify animosity. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      How piercing is the sting of pride
      By want embittered and intensified.   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intensify
   v 1: increase in extent or intensity; "The Allies escalated the
      bombing" [syn: {escalate}, {intensify}, {step up}] [ant:
      {de-escalate}, {step down}, {weaken}]
   2: make more intense, stronger, or more marked; "The efforts
     were intensified", "Her rudeness intensified his dislike for
     her"; "Pot smokers claim it heightens their awareness"; "This
     event only deepened my convictions" [syn: {intensify},
     {compound}, {heighten}, {deepen}]
   3: become more intense; "The debate intensified"; "His dislike
     for raw fish only deepened in Japan" [syn: {intensify},
     {deepen}]
   4: make the chemically affected part of (a negative) denser or
     more opaque in order produce a stronger contrast between
     light and dark

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top