Search result for

กระชับ

(27 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระชับ-, *กระชับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชับ[V] fit closely, See also: be close-fitting, be fastened firmly, be tight, be well-fitting, Syn. แนบแน่น, แนบสนิท, Ant. หลวม, Example: เสื้อตัวที่หุ่นสวมกระชับกับหุ่นดี
กระชับ[V] strengthen, See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify, Syn. เชื่อม, Ant. ตัด, Example: รัฐบาลไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับพม่าด้วยการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม, Notes: (เขมร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระชับน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium indicum K. Koenig ex Roxb. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมนํ้า ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุกแน่น ผลรี ยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อน ๆ ใช้อบผ้าได้ บางส่วนของไม้นี้ใช้เป็นยาได้ แต่ทั้งต้นเป็นพิษต่อปศุสัตว์, ขี้ครอก หรือ ขี้อ้น ก็เรียก.
กระชับก. แน่น, แนบแน่น, แนบกันสนิท, พอเหมาะ, แต่มีความหมายบอกว่า มีลักษณะที่ยิ่งขึ้นหรือทีเดียว เช่น กระชับแน่น กระชับตัว กระชับความ กระชับมือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll handle that once we secure our perimeterเราจะเข้าควบคุมสถานการณ์.. ขั้นแรกต้องกำหนดเขตกระชับพื้นที่ Last Resort (2008)
By "perimeters," I assume you mean snipers?กระชับพื้นที่ ฉันเดาว่าคุณหมายถึงพลแม่นปืน Last Resort (2008)
Concise, yet vague.สั้น,กระชับ แต่ดูคลุมเคลือ Passengers (2008)
Now, we get the nuts nice and hot, so they tighten up and get firm.ทีนี้ เราทำให้ไข่ดูดีและร้อน\\\ มันก็จะแน่นขึ้นและกระชับ The Love Guru (2008)
This thing don't even fit me.ชุดนี้ ใส่แล้วไม่ค่อยกระชับกับหุ่นฉันเลย Fighting (2009)
It's firm, not tight.จับให้กระชับ ไม่ต้องแน่นมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
And the boobs? Perky and firm?แล้วหน้าอกล่ะ กระชับกับได้รูป The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
This year, I got myself a bit of an eye lift.ปีนี้.. ฉันไปยกกระชับตา มาหน่อย Mattress (2009)
Your seatbelts are securely fastened,เข็มขัดนิรภัยของท่าน ได้ถูกรัดอย่างกระชับ I Haven't Told You Everything (2010)
* With your arms around your girl, you'd try to sing along ** มือที่โอบล้อมกระชับ เราสองขับร้องร่วมกัน * The Rocky Horror Glee Show (2010)
* You bring your knees in tight **ทำเข่าให้กระชับThe Rocky Horror Glee Show (2010)
You might want to keep it friendly on the court, okay?เอาแบบกระชับมิตรหน่อยนะ Reality Bites Me (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compact[ADJ] กระชับ, See also: ที่ใช้คำพูดน้อย
fitted[ADJ] กระชับ, See also: เข้ารูป, พอดี, Syn. tailored
telegraphic[ADJ] กระชับ, See also: สั้น, กะทัดรัด, Syn. concise, abbreviated
tight[ADJ] สั้นกระชับ, See also: กระชับ, สังเขป, ได้ใจความ, Syn. concise, terse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
mouse padแผ่นรองเมาส์หมายถึง แผ่นพลาสติกหรือบางทีก็เป็นแผ่นยางบาง ๆ สี่เหลี่ยม ใช้วางตัวเมาส์เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้คล่อง และกระชับกว่าที่จะใช้บนผิวโต๊ะทำงานธรรมดา ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
goodwill[กู้ดวิล] (n ) กระชับมิตร
See also: S. amity, benevolence, brotherhood, charity, cordiality, cordialness, fellowship, fr

German-Thai: Longdo Dictionary
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top