Search result for

reinforce

(90 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reinforce-, *reinforce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reinforce[VT] เพิ่มกำลังทางทหาร, See also: เสริมกำลังทหาร
reinforce[VT] ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, See also: เสริม, สนับสนุน, Syn. strengthen, support
reinforcement[N] การสนับสนุน, See also: การเสริม, Syn. coating, pillar, support
reinforce with[PHRV] เสริมด้วย, See also: ทำให้แข็งแรง
reinforce with[PHRV] สนับสนุนด้วย, See also: ส่งเสริมด้วย
reinforce with[PHRV] ให้รางวัล (เพื่อกระตุ้น)
reinforced concrete[N] โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reinforce(รีอินฟอร์ส') vt. เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน,ทำให้แข็งแรง,ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น,เพิ่ม,เสริม, Syn. strengthen,reenforce
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
reinforce(vt) เสริมกำลัง,เพิ่มกำลัง,บำรุงกำลัง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcement; excess weld metalโลหะเชื่อมส่วนเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reinforcement; reinforceการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Reinforced Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่ รับแรงได้มากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Reinforced concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
reinforced materialวัสดุเสริมกำลัง, วัสดุที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น เส้นใยแก้วเป็นวัสดุเสริมกำลังในไฟเบอร์กลาสส์ เหล็กเป็นวัสดุเสริมกำลังในคอนกรีต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcement เสริมเหล็ก
เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกำลัง ขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Reinforcementความสามารถของสารตัวเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติเชิงกลเช่น มอดุลัส ความทนต่อแรงดึง ของยางให้สูงขึ้น โดยสารตัวเติมที่เติมลงไปนี้ไม่มีส่วนเข้าไปทำปฏิกิริยาในกระบวนการวัลคาไน ซ์ [เทคโนโลยียาง]
Reinforcement (Psychology)การเสริมแรง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good. Perhaps he can reinforce us.ดี บางทีเขาอาจช่วยเราได้ Rising Malevolence (2008)
We need reinforcements.เราต้องการกำลังเสริม Rising Malevolence (2008)
We must summon reinforcements.เราต้องเรียกกำลังเสริม Destroy Malevolence (2008)
Yes, Master. She's busy with a fleet of separatits reinforcements nearby.ครับอาจารย์ เธอกำลังติดพันอยู่กับกองยานสนับสนุน ของข้าศึกแถวนี้เอง Destroy Malevolence (2008)
- Enemy reinforcements?-กำลังเสริมของข้าศึกรึ? Destroy Malevolence (2008)
- Once they make it off that ship, we'll need reinforcements to finish off the enemy.- ทันทีที่พวกเขาออกมาจากยานนั่นได้ เราต้องการกำลังเสริม เพื่อที่จะเผด็จศึกพวกศัตรู Destroy Malevolence (2008)
Send down reinforcements to investigate.ส่งกำลังหนุนลงไปตรวจสอบ Rookies (2008)
Reinforcements reporting. Open up.กำลังเสริมมารายงานตัว เปิดด้วย Rookies (2008)
Inform them we've engaged Grievous and require reinforcements.แจ้งเขาว่าเราได้ปะทะกับกรีวัส และต้องการกำลังเสริม Lair of Grievous (2008)
We need reinforcementsเราต้องการกำลังเสริม Cloak of Darkness (2008)
You promised him reinforcements and then gave him none.ท่านสัญญาว่าจะส่งกำลังเสริมไปให้เขา แต่กลับไม่ได้ส่งไป To Kill the King (2008)
There's going to be reinforced concrete under the vault.ตรงนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีต แบบเสริมเหล็กอยู่ใต้ห้องนิรภัย The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reinforceConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
reinforceIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!
reinforce"So it's built from stone?" "It's ordinary reinforced concrete."
reinforceThe information reinforced his opinions.
reinforceWe need to recognize it to reinforce our sales efforts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอนกรีตเสริมเหล็ก[N] ferro-concrete, See also: reinforced concrete, Example: ฐานของอาคารนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก, Thai definition: คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
คอนกรีตอัดแรง[N] reinforced concrete, Thai definition: คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น
เสริม[V] enhance, See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน, Example: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย
หนุนเนื่อง[V] reinforce, See also: augment, Example: เกิดคลื่นยักษ์หนุนเนื่องเข้ามาอีกทำให้เรือที่โคลงอยู่แล้วถึงกับล่มลง, Thai definition: ทยอยเพิ่มมา, เพิ่มเติมเข้ามาไม่ขาดสาย
กองหนุน[N] reserve unit, See also: reinforcements, Syn. ทหารกองหนุน, Example: หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเขาก็ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน, Count unit: กอง, Thai definition: ทหารที่ปลดออกจากประจำการ หรือที่ปลดออกจากกองเกินเมื่ออายุครบกำหนด
เสริมกำลัง[V] reinforce, See also: strengthen, supplement, Example: รัฐบาลได้ส่งทหารราบเข้าเสริมกำลัง เพื่อปิดล้อมพวกกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า, Thai definition: เพิ่มกำลังเข้าไป เพื่อสนับสนุนในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เสริมสร้าง[V] reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้าง[V] reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm raēng) EN: reinforcement   FR: renforcement [m]
การเสริมแรงทางบวก[n. exp.] (kān soēm raēng thāng būak) EN: positive reinforcement   
การเสริมแรงทางลบ[n. exp.] (kān soēm raēng thāng lop) EN: negative reinforcement   
คอนกรีตอัดแรง[n. exp.] (khønkrīt at raēng) EN: reinforced concrete   
คอนกรีตเสริมเหล็ก[n. exp.] (khønkrīt soēm lek) EN: ferro-concrete ; reinforced concrete   
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage   FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlang) EN: reinforce ; strengthen ; supplement   
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify   

CMU English Pronouncing Dictionary
REINFORCE    R IY2 IH2 N F AO1 R S
REINFORCED    R IY2 IH2 N F AO1 R S T
REINFORCES    R IY2 IH2 N F AO1 R S AH0 Z
REINFORCEMENT    R IY2 AH0 N F AO1 R S M AH0 N T
REINFORCEMENTS    R IY2 AH0 N F AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reinforce    (v) (r ii2 i n f oo1 s)
reinforced    (v) (r ii2 i n f oo1 s t)
reinforces    (v) (r ii2 i n f oo1 s i z)
reinforcement    (n) (r ii2 i n f oo1 s m @ n t)
reinforcements    (n) (r ii2 i n f oo1 s m @ n t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
リインホースメント;リインフォースメント[, riinho-sumento ; riinfo-sumento] (n) reinforcement [Add to Longdo]
リンホース[, rinho-su] (n) (abbr) (See リインホースメント) reinforcement [Add to Longdo]
レーン(P);レイン(P)[, re-n (P); rein (P)] (n) (1) lane; (2) rain; (3) (abbr) reinforcement; (P) [Add to Longdo]
援軍[えんぐん, engun] (n) reinforcement; (P) [Add to Longdo]
援兵[えんぺい, enpei] (n) reinforcements; relief [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) [Add to Longdo]
加勢[かせい, kasei] (n,vs) assistance; backing; reinforcements [Add to Longdo]
救援[きゅうえん, kyuuen] (n,vs) relief; rescue; reinforcement; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增援[zēng yuán, ㄗㄥ ㄩㄢˊ, ] reinforce [Add to Longdo]
援兵[yuán bīng, ㄩㄢˊ ㄅㄧㄥ, ] reinforcement [Add to Longdo]
钢化玻璃[gāng huà bō li, ㄍㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, / ] reinforced glass [Add to Longdo]
钢筋水泥[gāng jīn shuǐ ní, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]
钢筋混凝土[gāng jīn hùn níng tǔ, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]
钢骨水泥[gāng gǔ shuǐ ní, ㄍㄤ ㄍㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reinforce \Re`in*force"\ (-f?rs"), v. t.
   See {Reenforce}, v. t.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reinforce \Re`in*force"\, n.
   See {Reenforce}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforce \Re`en*force"\, Re-enforce \Re`-en*force"\(-f?rs"), v.
   t. [Pref. re- + enforce: cf. F. renforcer.]
   1. To strengthen with new force, assistance, material, or
    support; as, to reenforce an argument; to reenforce a
    garment; especially, to strengthen with additional troops,
    as an army or a fort, or with additional ships, as a
    fleet. [Written also {reinforce}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Psychology) To increase the likelihood that (a specific
    behavior) will be repeated by giving a reward or
    punishment to a person or animal; as, to reenforce the
    students' willingness to study by giving awards for good
    grades.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforce \Re`en*force"\, n. [See {Reenforce}, v., and cf.
   {Ranforce}, {Reinforce}.]
   Something which reenforces or strengthens. Specifically:
   (a) That part of a cannon near the breech which is thicker
     than the rest of the piece, so as better to resist the
     force of the exploding powder. See Illust. of {Cannon}.
   (b) An additional thickness of canvas, cloth, or the like,
     around an eyelet, buttonhole, etc. [Written also
     {reinforce}.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reinforce
   v 1: make stronger; "he reinforced the concrete" [syn:
      {reinforce}, {reenforce}]
   2: strengthen and support with rewards; "Let's reinforce good
     behavior" [syn: {reinforce}, {reward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top