Search result for

suspend

(80 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspend-, *suspend*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspend    [VT] แขวน, See also: ห้อย, Syn. hang, dangle
suspend    [VT] ยกเลิกชั่วคราว, See also: ระงับชั่วคราว, งดชั่วคราว, พักไว้ก่อน, Syn. pause, wait awhile, intermit
suspend    [VT] เลื่อน, Syn. postpone, discontinue, put off, Ant. continue
suspended    [ADJ] แขวนอยู่, See also: แขวนลอย, ห้อยอยู่, Syn. hanging, pensile, pendent
suspended    [ADJ] ระงับอยู่ชั่วคราว, See also: หยุดอยู่ชั่วคราว, Syn. inoperative, nonactive, discontinued, Ant. continued
suspender    [N] สายเอี๊ยมดึงกางเกง, See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง, Syn. braces, shoulder straps
suspender    [N] สายแขวน, See also: สายสำหรับห้อยแขวนสิ่งต่างๆ
suspender    [N] หนังรัดถุงเท้ายาว, See also: สายดึงถุงเท้า, Syn. garters
suspend from    [PHRV] แขวนจาก, See also: ห้อยจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suspendพักไว้, รอไว้, งดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspendedแขวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suspended sentenceคำพิพากษารอการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspended sentence; sentence, suspendedคำพิพากษารอการลงอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspending clauseบทเฉพาะกาล [ดู transitory provision] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspending clauseข้อกำหนดให้รอการบังคับใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย
ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
suspended loadsuspended load, ตะกอนแขวนลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Suspended Matter สารแขวนลอย
ของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ น้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง; ของแข็งที่แขวนลอยซึ่งสามารถกำจัดได้ง่ายโดยวิธีกรองแบบมาตรฐานในห้องทดลอง, ดู Suspended Solids (Suspended Solids หมายถึง ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) ) [สิ่งแวดล้อม]
Suspended sedimentตะกอนแขวนลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Suspended sedimentsตะกอนแขวน [TU Subject Heading]
Suspended Solids ของแข็งแขวนลอย
ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspendThe game was suspended.
suspendThe lamp was suspended from the branch of a tree.
suspendFreight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.
suspendIt often happens that railway traffic is suspended by a heavy snowfall.
suspendThe President suspended the constitution and imposed martial law.
suspendThe earth is just a sphere suspended in space.
suspendThe train service was suspended by the earthquake.
suspendHe was suspended from school for a week for bad conduct.
suspendWork on the road was suspended because of the storm.
suspendDue to the fog, traffic is temporarily suspended.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate

English-Thai: Nontri Dictionary
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้อย    [V] hang, See also: suspend, Syn. แขวน, Example: ชาวมอญมักจะห้อยผลมะพร้าวไว้ที่ข้างเรือนทางทิศใต้, Thai definition: แขวนติดอยู่, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่
แขวนลอย [ADJ] suspendible, Example: น้ำมันเป็นสารแขวนลอยที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ, Thai definition: ภาวะที่อนุภาคของของแข็งไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับของเหลว
แขวน [V] hang, See also: suspend, Syn. ห้อย, ติด, Example: พ่อค้าแขวนโคมไฟรูปปลาปักเป้าเอาไว้หน้าร้าน, Thai definition: เกี่ยวห้อยอยู่
โตงเตง [N] suspended bars of a loom, Thai definition: เครื่องหูกชนิดหนึ่ง มี 2 อันผูกแขวนลงมาสำหรับสวมกระดานที่ม้วนด้าย
สะดุด    [V] break off, See also: suspend, discontinue, be interrupted, end or stop suddenly, balk, pull the plug on, Syn. ชะงัก, หยุด, Example: เมื่อทำการตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรสะดุดกับตัวเลขเหล่า นี้และเซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินไปเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk ra-ngap) EN: suspended account   
ห้อย[v.] (høi) EN: hang ; suspend   FR: pendre ; suspendre
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) FR: pendu ; suspendu
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
แขวน[v.] (khwaēn) EN: hang ; suspend   FR: pendre ; suspendre
แขวนลอย[X] (khwaēnløi) EN: suspendible   
คว้าง[adj.] (khwāng) EN: adrif ; floating ; suspended   
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPEND    S AH0 S P EH1 N D
SUSPENDS    S AH0 S P EH1 N D Z
SUSPENDED    S AH0 S P EH1 N D AH0 D
SUSPENDER    S AH0 S P EH1 N D ER0
SUSPENDERS    S AH0 S P EH1 N D ER0 Z
SUSPENDING    S AH0 S P EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspend    (v) (s @1 s p e1 n d)
suspends    (v) (s @1 s p e1 n d z)
suspended    (v) (s @1 s p e1 n d i d)
suspender    (n) (s @1 s p e1 n d @ r)
suspenders    (n) (s @1 s p e1 n d @ z)
suspending    (v) (s @1 s p e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
サスペンダー[, sasupenda-] (n) suspenders [Add to Longdo]
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]
サスペンデットゲーム[, sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P) [Add to Longdo]
サスペンデッドゲーム[, sasupendeddoge-mu] (n) suspended game [Add to Longdo]
サスペンド[, sasupendo] (n) suspend [Add to Longdo]
ズボン吊り[ズボンつり, zubon tsuri] (n) suspenders [Add to Longdo]
運休[うんきゅう, unkyuu] (n,vs) service suspended (e.g. trains); (P) [Add to Longdo]
運転を見合わせる[うんてんをみあわせる, untenwomiawaseru] (v1,exp) (See 見合わせる・2) to suspend operations (esp. of trains); to stop driving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, ] suspended animation; feigned death; to play dead [Add to Longdo]
吊袜带[diào wà dài, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄚˋ ㄉㄞˋ, / ] suspenders (for stockings) [Add to Longdo]
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, / ] suspended hook; hanging hook [Add to Longdo]
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] suspend; to float suspended; suspension [Add to Longdo]
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, / ] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution) [Add to Longdo]
暂停[zàn tíng, ㄗㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] suspend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspend \Sus*pend"\, v. t. [imp. & p. p. {Suspended}; p. pr. &
   vb. n. {Suspending}.] [F. suspendre, or OF. souspendre (where
   the prefix is L. subtus below, from sub under), L.
   suspendere, suspensum; pref. sus- (see {Sub-}) + pendere to
   hang. See {Pedant}, and cf. {Suspense}, n.]
   1. To attach to something above; to hang; as, to suspend a
    ball by a thread; to suspend a needle by a loadstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To make to depend; as, God hath suspended the promise of
    eternal life on the condition of obedience and holiness of
    life. [Archaic] --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to cease for a time; to hinder from proceeding;
    to interrupt; to delay; to stay.
    [1913 Webster]
 
       Suspend your indignation against my brother. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The guard nor fights nor fies; their fate so near
       At once suspends their courage and their fear.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold in an undetermined or undecided state; as, to
    suspend one's judgment or opinion. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To debar, or cause to withdraw temporarily, from any
    privilege, from the execution of an office, from the
    enjoyment of income, etc.; as, to suspend a student from
    college; to suspend a member of a club.
    [1913 Webster]
 
       Good men should not be suspended from the exercise
       of their ministry and deprived of their livelihood
       for ceremonies which are on all hands acknowledged
       indifferent.             --Bp.
                          Sanderson.
    [1913 Webster]
 
   6. To cause to cease for a time from operation or effect; as,
    to suspend the habeas corpus act; to suspend the rules of
    a legislative body.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) To support in a liquid, as an insoluble powder, by
    stirring, to facilitate chemical action.
    [1913 Webster]
 
   {To suspend payment} (Com.), to cease paying debts or
    obligations; to fail; -- said of a merchant, a bank, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hang; interrupt; delay; intermit; stay; hinder;
     debar.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspend \Sus*pend"\, v. i.
   To cease from operation or activity; esp., to stop payment,
   or be unable to meet obligations or engagements (said of a
   commercial firm or a bank).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspend
   v 1: hang freely; "The secret police suspended their victims
      from the ceiling and beat them"
   2: cause to be held in suspension in a fluid; "suspend the
     particles"
   3: bar temporarily; from school, office, etc. [syn: {suspend},
     {debar}]
   4: stop a process or a habit by imposing a freeze on it;
     "Suspend the aid to the war-torn country" [syn: {freeze},
     {suspend}]
   5: make inoperative or stop; "suspend payments on the loan"
     [syn: {suspend}, {set aside}]
   6: render temporarily ineffective; "the prison sentence was
     suspended"

Are you satisfied with the result?

Go to Top