ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

braces

B R EY1 S AH0 Z   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braces-, *braces*, brace
English-Thai: Nontri Dictionary
braces(n) สายโยงกางเกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Braces, Backกายอุปกรณ์เสริมหลัง [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Braces, Elbowกายอุปกรณ์เสริมข้อศอก [การแพทย์]
Braces, Elbow, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อศอกชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Four Poster, Cervicalกายอุปกรณ์เสริมคอมีเสาค้ำ4แท่ง [การแพทย์]
Braces, Functionalกายอุปกรณ์เสริมหน้าที่ [การแพทย์]
Braces, Ischial Weight-Bearingกายอุปกรณ์เสริมรับน้ำหนักที่กระดูกก้น [การแพทย์]
Braces, Jewettกายอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงและดัดหลังให้แอ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The teenager's braces are stuck to the ashtray.ถ้าคุณตาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ (เสียงกริ่ง) Fight Club (1999)
We all had headgear and braces together.แคมบอล นี่เคท และลีลี่ และฉันเห็นแล้วละว่าคุณรู้จักเพจแล้ว Valentine (2001)
They'd get stuck in your braces, wouldn't they?มันติดอยู่ในเหล็กดัดีฟันของเธอ ใช่ไหม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Even with braces, I get so many girls.อย่างฉันเนี่ย รู้ใหมว่า ฉันไม่เคยนับ.. ผู้หญิงที่มาเข้าคิวรอฉันเลย No Regret (2006)
Slacken braces. Step lively with a will.- คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And the Braces are the only really suitable people I've ever found for it.จัดฟันและเป็นคนเดียวที่เหมาะสมจริงๆคนที่ฉันเคยพบมัน Revolutionary Road (2008)
I have known that girl since she was barely out of braces.ผมรู้จักเด็กหญิงคนนี้มาตั้งแต่ ยังใส่เหล็กจัดฟันอยู่เลย Pathology (2008)
We should have the materials for the braces, but we'll need a a saw to cut them to size.เราต้องมีอุปกรณ์ เราต้องใช้เลื่อยเพื่อตัดให้มันเท่ากัน Dirt Nap (2008)
First,you need to keep building braces to support the tunnel as you go.อย่างแรกแกต้องสร้างคาน เพื่อรับน้ำหนักก่อน Dirt Nap (2008)
I'm gonna go back down and try to salvage some of those braces.ฉันจะลงไปข้างล่าง แล้วพยายามทำคานใหม่ Dirt Nap (2008)
Hey, now, don't skimp on the braces up there.เฮ้ อย่าให้ตัวค้ำมันน้อยเกินไปล่ะ Under & Out (2008)
Well, if those braces hold,ถ้าไม้ค้ำนี่เอาอยู่ Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bracesI'd like to have a consultation about getting braces.
bracesI think I need braces.
bracesMy daughter has braces.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: “( )” ; parentheses ; round brackets ; braces   FR: “( )” ; parenthèse [f]
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wonglep pīkkā) EN: braces ; { }   FR: accolade [f] ; { }

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACES    B R EY1 S AH0 Z
BRACES    B R EY1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
braces    (v) brˈɛɪsɪz (b r ei1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, / ] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack), #35,184 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] braces (med.); fetters; manacles, #183,174 [Add to Longdo]
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { }, #258,315 [Add to Longdo]
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenträgerklipp {m}braces clip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯列矯正器[しれつきょうせいき, shiretsukyouseiki] (n) (orthodontic) braces [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} braces [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  braces
      n 1: an appliance that corrects dental irregularities [syn:
           {brace}, {braces}, {orthodontic braces}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top