Search result for

ห้อย

(66 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้อย-, *ห้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้อย    [V] hang, See also: suspend, Syn. แขวน, Example: ชาวมอญมักจะห้อยผลมะพร้าวไว้ที่ข้างเรือนทางทิศใต้, Thai definition: แขวนติดอยู่, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่
ห้อยโหน    [V] swing, Example: ฝูงลิงต่างห้อยโหนกันไปตามกิ่งไม้ใหญ่, Thai definition: อาการที่เกาะราวหรือห่วง แล้วโยนตัวไปมา
ห้อยโหน    [V] swing and hang, Example: ฝูงลิงต่างห้อยโหนกันไปตามกิ่งไม้ใหญ่, Thai definition: อาการที่เกาะราวหรือห่วง แล้วโยนตัวไปมา
ห้อยท้าย    [V] attach, Syn. ต่อท้าย, แนบท้าย, Example: บรรณาธิการเปลี่ยนรูปแบบชื่อหนังสือใหม่ โดยใส่เลขตัวเล็กๆ ห้อยท้ายไว้ด้วย เพื่อบอกยุคสมัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้อยก. แขวนติดอยู่ เช่น ห้อยอุบะ, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่ เช่น นั่งห้อยเท้า.
ห้อยท้ายก. ต่อท้าย.
ห้อยโหนก. อาการที่เกาะราวหรือห่วงเป็นต้น แล้วโยนตัวไปมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pendulous; cernuousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cernuous; pendulousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a bird, leave alone a man, though we didn't get much of that down our way.หรือนกปล่อยให้อยู่คนเดียวคน ที่แม้ว่าเรา ไม่ได้รับมากจากการที่ลงทาง ของเรา How I Won the War (1967)
It will be like a bell that's hanging from every star in the sky.มันจะเหมือนระฆัง ที่ห้อยไว้กับดาวทุกดวงในท้องฟ้า The Little Prince (1974)
Keep them there. I'll be out in about 15, 20 minutes.ห้อยู่ที่นั่นกันก่อน เดี๋ยวผมไปถึงอีกราวๆ... Jaws (1975)
-I said, you have to make it work.ผมบอกว่าคุณต้องทำให้อยู่รอดได้ Oh, God! (1977)
Now I entrust you to the care of miss Tanner, one of our veteran teachers here.ขอมอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ คุณ แทนเนอร์, ครูคนเก่งของเราคนหนึ่งที่นี่ Suspiria (1977)
And we will determine how.แล้วเราจะหาคำตอบให้อย่างไร Gandhi (1982)
- Could anybody have gotten it from you, Doc ?Oh, come on! ก็พวกกุญแจ มันห้อยอยู่ที่เข็มขัดนายตลอดเวลานี่ The Thing (1982)
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Excellent. Now we must Gump the head in the front, and tie Jack's feet together.เยี่ยมเลย คราวนี้เอาหัวของกัมป์ ให้อยู่ด้านหน้า Return to Oz (1985)
Told you to stick with me!บอกแล้วไงให้อยู่กับฉันไว้ An American Tail (1986)
Ace, I gotta tell you something, but you gotta swear on your mother's good name that you won't tell anybody.เอ็ซ ฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะ แต่นายต้องสาบานด้วยชื่อเสียงของแม่นายนะ ว่านายจะไม่บอกใคร Stand by Me (1986)
I think I'll leave you two pals alone.ปล่อยให้อยู่กันตามลำพังดีกว่า The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อย[v.] (høi) EN: hang ; suspend   FR: pendre ; suspendre
ห้อยท้าย[v.] (høithāi) EN: attach   
ห้อยพระ[n. exp.] (høi phra) FR: pendentif de bouddha [m]
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) FR: pendu ; suspendu
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bag    [VT] ห้อย, See also: แขวน
dangle about    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle around    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle before    [PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า
dangle from    [PHRV] แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle round    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle    [VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle    [VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
depend    [VI] แขวน, See also: ห้อย, ห้อยลงมา, Syn. hang down
drape    [VT] แขวน, See also: ห้อย, ประดับ, ใช้ผ้าตกแต่ง, Syn. dress, robe, hang, festoon, Ant. bare, denude undress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
control keyแป้นควบคุมเป็นแป้นพิเศษแป้นหนึ่ง โดยปกติ จะมีตัวย่อ Ctrl ไว้ให้อยู่ บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้พร้อมแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ เช่น ในระบบวินโดว์ การกดแป้นCTRL+S จะใช้แทนคำสั่ง save ได้ แป้น CTRL นี้ โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ ^ แทน เช่น ^S คือกดแป้น CTRL+S

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
festoon(vt) ห้อยเป็นระย้า,ตกแต่งด้วยระย้า
firefly(n) หิ่งห้อย
flag(vi) อ่อนแอลง,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,ช้าลง,ห้อย
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
unterordnen(vt) |unterordnete, hat untergeordnet| ทำให้เป็นรอง, ทำให้อยู่ในลำดับรอง เช่น Welche Zahnpasta die beste ist, spielt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| กระถางต้นไม้ที่ใช้แขวนห้อย
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top