ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontinue

D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontinue-, *discontinue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinue[VT] ทำให้หยุด, See also: ทำให้ไม่ต่อเนื่อง, ทำให้ชะงัก, หยุด, Syn. end, stop, terminate, Ant. begin, start
discontinue[VI] หยุด, See also: ไม่ต่อเนื่อง, ชะงัก, Syn. end, stop, Ant. begin, start

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop

English-Thai: Nontri Dictionary
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At this time we'd like to ask that you discontinue the use of any electronic devices, pagers, cell phones, laptops, anything with a switch should now be in the off position.ท่านผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมือถือ โนทบุค วิทยุ กรุณาปิดการใช้งานด้วยค่ะ Red Eye (2005)
Ladies and gentlemen... please discontinue use of all electronic devices so we can begin our meal service.ท่านสุภาพบุตรีและสุภาพสตรี โปรดปิดเครื่องมือสื่อสารของท่าน ขณะนี้เรามีอาหารมาบริการ Moments in the Woods (2011)
Regardless, my client had no way of foreseeing that Mr. Clark... uh, yeah, that man right there... would acquire a stake in Whiting and then discontinue the photopheresis trial in order to protect Hambridge's lucrative chemotherapy protocol.แต่อีกสักวันสองวันน่าจะกลับได้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ศาลที่เคารพ ผมขอถือโอกาส Back from the Dead (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะดุด[V] discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
ขาดตอน[V] discontinue, See also: be disconnected, Syn. ชะงัก, หยุด, ขาดช่วง, Ant. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป, Example: เป็นเพราะไฟดับ หนังก็เลยขาดตอนไป, Thai definition: เกิดการหยุดชะงักกลางคันทำให้ไม่ปะติดปะต่อกัน
เจ๊า[V] discontinue, See also: draw, be finished, be equal, Syn. หายกัน, Example: เรื่องนี้เจ๊ากันไป, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน ไม่มีอะไรติดค้าง
ทิ้งฟ้อง[V] discontinue, See also: abandon a legal case, Example: เขาจำเป็นต้องทิ้งฟ้องคดีนี้, Thai definition: การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้น ภายในกำหนด 7 วันภายหลังที่ได้เสนอคำฟ้องแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง [n. exp.] (fangchan mai tøneūang) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [f]
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue   
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb   FR: retenir ; arrêter
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTINUE D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0
DISCONTINUED D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinue (v) dˌɪskəntˈɪnjuː (d i2 s k @ n t i1 n y uu)
discontinued (v) dˌɪskəntˈɪnjuːd (d i2 s k @ n t i1 n y uu d)
discontinues (v) dˌɪskəntˈɪnjuːz (d i2 s k @ n t i1 n y uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
ディスコン[, deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller [Add to Longdo]
止めになる[やめになる, yameninaru] (exp) to be given up; to be discontinued [Add to Longdo]
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P) [Add to Longdo]
打ち切る(P);打切る[うちきる, uchikiru] (v5r,vt) to stop; to abort; to discontinue; to close; (P) [Add to Longdo]
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontinue \Dis`con*tin"ue\, v. t. [imp. & p. p.
   {Discontinued}; p. pr. & vb. n. {Discontinuing}.] [Cf. F.
   discontinuer.]
   To interrupt the continuance of; to intermit, as a practice
   or habit; to put an end to; to cause to cease; to cease
   using, to stop; to leave off.
   [1913 Webster]
 
      Set up their conventicles again, which had been
      discontinued.              --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]
 
      I have discontinued school
      Above a twelvemonth.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Taught the Greek tongue, discontinued before in these
      parts the space of seven hundred years. --Daniel.
   [1913 Webster]
 
      They modify and discriminate the voice, without
      appearing to discontinue it.       --Holder.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontinue \Dis`con*tin"ue\, v. i.
   1. To lose continuity or cohesion of parts; to be disrupted
    or broken off. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To be separated or severed; to part.
    [1913 Webster]
 
       Thyself shalt discontinue from thine heritage.
                          --Jer. xvii.
                          4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinue
   v 1: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
      little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
      up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
      {continue}, {preserve}, {uphold}]
   2: come to or be at an end; "the support from our sponsoring
     agency will discontinue after March 31" [ant: {continue}, {go
     along}, {go on}, {keep}, {proceed}]
   3: prevent completion; "stop the project"; "break off the
     negotiations" [syn: {break}, {break off}, {discontinue},
     {stop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top