ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dangle

D AE1 NG G AH0 L   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dangle-, *dangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangle[VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle[VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle from[PHRV] แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle round[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle around[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle around[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle before[PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You dangled the carrot, but only gave us part of the code.คุณหยิบชิ้นปลามัน แล้วโยนเศษก้างให้เรา Pi (1998)
I'm due to retire next year but if you think I'm gonna let you dangle me with this, you can go to hell.ถ้าคุณคิดว่า ผมจะยอมนั่งอยู่เฉยๆ และปล่อยให้คุณแขวนคอผมด้วยเรื่องนี้ The Bourne Supremacy (2004)
Answer it, or I'll dangle you.รับซะ หรือแกจะให้ฉันเขวี้ยงทิ้ง Yeolliji (2006)
If your sex organs dangle,you're the confederates.ถ้าอวัยวะคุณ 6 อย่างห้อยแกว่งไปแกว่งมา คุณไปอยู่รวมกัน 97 Seconds (2007)
Do your sex organs dangle,cutthroat bitch?คุณมีอวัยวะ 6 อย่างห้อยไปมา และโหดเหี้ยมเหรอ? 97 Seconds (2007)
If you're going to purge an entire gender,it isn't going to be the danglers.ถ้าคุณจะล้างมลทินเรื่องเพศทั้งหมดไป มันจะไม่มีอะไรห้อยไปมา 97 Seconds (2007)
But I just told you that if the danglers lose,they're out.แต่ฉันพึ่งบอกคุณไปว่า พวกห้อยๆจะหายไปนะ 97 Seconds (2007)
- If the danglers are okay,I'm okay.ถ้าเรื่องอวัยวะนั่นโอเค,ผมก็โอเค 97 Seconds (2007)
If there were offers made, carrots dangled, I could see...ถ้าการซื้อขายเกิดขึ้น ชื้นเนื้อแครอทก้อนโต ฉันควรได้... Going Under (2008)
Your turn. Let 'em dangle.ตาพวกนาย ปลดปล่อยน้องนายซะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
You think you can dangle that ax over my head?แกคิดเหรอว่าแกขู่ฉันได้เรอะ? Everybody Ought to Have a Maid (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลีย[V] dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGLE    D AE1 NG G AH0 L
DANGLED    D AE1 NG G AH0 L D
DANGLER    D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLES    D AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangle    (v) dˈæŋgl (d a1 ng g l)
dangled    (v) dˈæŋgld (d a1 ng g l d)
dangles    (v) dˈæŋglz (d a1 ng g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely, #830,064 [Add to Longdo]
吊着[diào zhe, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] dangle [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
垂れ下がる[たれさがる, taresagaru] (v5r,vi) to hang; to dangle [Add to Longdo]
吊り下がる;釣り下がる[つりさがる, tsurisagaru] (v5r,vi) to hang down; to dangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dangle \Dan"gle\ (d[a^][ng]"g'l), v. i. [imp. & p. p. {Dangled};
   p. pr. & vb. n. {Dangling}.] [Akin to Dan. dangle, dial. Sw.
   dangla, Dan. dingle, Sw. dingla, Icel. dingla; perh. from E.
   ding.]
   To hang loosely, or with a swinging or jerking motion.
   [1913 Webster]
 
      He'd rather on a gibbet dangle
      Than miss his dear delight, to wrangle. --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
      From her lifted hand
      Dangled a length of ribbon.       --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {To dangle about} or {To dangle after}, to hang upon
    importunately; to court the favor of; to beset.
    [1913 Webster]
 
       The Presbyterians, and other fanatics that dangle
       after them,
       are well inclined to pull down the present
       establishment.            --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dangle \Dan"gle\, v. t.
   To cause to dangle; to swing, as something suspended loosely;
   as, to dangle the feet.
   [1913 Webster]
 
      And the bridegroom stood dangling his bonnet and plume.
                          --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dangle
   v 1: hang freely; "the ornaments dangled from the tree"; "The
      light dropped from the ceiling" [syn: {dangle}, {swing},
      {drop}]
   2: cause to dangle or hang freely; "He dangled the ornaments
     from the Christmas tree"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top