ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superintendent

S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superintendent-, *superintendent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superintendent[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ, Syn. manager, controller, supervisor
superintendent[N] คนเฝ้าอาคาร, See also: คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร, Syn. janitor, porter
superintendent[N] เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง
superintendent[ADJ] อยู่ในความควบคุมดูแล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise

English-Thai: Nontri Dictionary
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You don't believe us, do you? - (Phone rings) - Chief Superintendent.หัวหน้า ริงโก้ โปรด Help! (1965)
Superintendent, you've got a plan.คุณได้มีแผนไม่ได้คุณ Help! (1965)
- Superintendent. I've got a plan.ฉันมีแผน Help! (1965)
Is this the superintendent?นี่ใช่เจ้าหน้าที่ตึกไหม Goodfellas (1990)
Only Superintendent Wong and I know of your identityมีผมกับสารวัตรวองเท่านั้น ที่รู้ฐานะของคุณ Infernal Affairs (2002)
Superintendent Wong?ผ.อ.วอง Infernal Affairs (2002)
The police confirmed that one of the victims was superintendent in OCTB Mr. Wong Chi-shingตำรวจยืนยันว่าหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย.. คือ ผ.อ.OCTB / ผ.อ.วอง ชิชิง Infernal Affairs (2002)
We heard you're the illegitimate son of the superintendent, huh?? ผู้ปกครองของลูกค้าประจำของเรา Ouran High School Host Club (2006)
Our superintendent, Mr. Sedgwick, is paying us a visit, so for my sake, let's be on our best behavior.ผู้อำนวยการของเรา ผอ.เซดวิคได้มาเยี่ยมเรา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของครู และควบคุมพฤติกรรม ของพวกเราให้ดีที่สุด Charlie Bartlett (2007)
I'm Nathan Gardner, your beloved principal, and this is our superintendent, Mr. Sedgwick, who made a special visit to meet you.ฉัน นาธาน การ์ดเนอร์ อาจารย์ใหญ่ของเธอ แล้วนี่ก็ผู้อำนวยการของเรา ผอ.เซดวิค คนที่เรียกเธอมาพบเป็นการพิเศษ Charlie Bartlett (2007)
I'll have you reprimanded before the Superintendent.คุณจะถูกชั้นตำหนิก่อนที่ชั้น จะรายงานเบื้องบนนะ Harry Brown (2009)
- Well, Superintendent Childs...- ก็ ซุปเปอร์อินเทนเด้นท์ ไชลด์ไง Harry Brown (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กำกับการตำรวจ[N] superintendent, Syn. ผู้การ, Example: คุณพ่อย้ายไปเป็นผู้กำกับการตำรวจที่ชลบุรี, Count unit: คน
ผู้กำกับการ[N] superintendent, See also: chief of police, Example: ท่านเป็นผู้กำกับการอยู่กองปราบปรามยาเสพย์ติด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลหรือมีอำนาจสั่งการให้เป็นไป
ศึกษาธิการ[N] superintendent, See also: education officer, Example: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ความควบคุมดูแล[N] supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
นวกรรมิก[N] superintendent, See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector, Thai definition: ผู้ดูแลการก่อสร้าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ[n.] (phūkamkapkān) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; chief of police   
ผู้กำกับการตำรวจ[n. exp.] (phūkamkapkān tamrūat) EN: superintendent of a police precinct   
ผู้กำกับการโยธา[n. exp.] (phūkamkapkān yōthā) EN: superintendent of works   
ศึกษาธิการ[n.] (seuksāthikān) EN: superintendent ; education officer   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERINTENDENT    S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T
SUPERINTENDENT    S UW2 P ER0 IH0 N T EH1 N D AH0 N T
SUPERINTENDENTS    S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T S
SUPERINTENDENTS    S UW2 P ER0 IH0 N T EH1 N D AH0 N T S
SUPERINTENDENT'S    S UW2 P ER0 IH0 N T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superintendent    (n) sˌuːpərɪntˈɛndənt (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t)
superintendents    (n) sˌuːpərɪntˈɛndənts (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监督人[jiān dū rén, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄖㄣˊ, / ] superintendent, #102,621 [Add to Longdo]
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, / ] superintendent of education (formal title) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inspektor {m}; Leiter {m} | Inspektoren {pl}; Leiter {pl}superintendent | superintendents [Add to Longdo]
Superintendent {m}superintendent [Add to Longdo]
Superintendent {m} [relig.]dean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] (n) superintendent; supervisor; warden [Add to Longdo]
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P) [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P) [Add to Longdo]
館長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent; director; curator; chief librarian; (P) [Add to Longdo]
教育長[きょういくちょう, kyouikuchou] (n) superintendent of education [Add to Longdo]
警察署長[けいさつしょちょう, keisatsushochou] (n) head of a police station; chief of a police station; superintendent [Add to Longdo]
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P) [Add to Longdo]
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.) [Add to Longdo]
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superintendent \Su`per*in*tend"ent\, a. [L. superintendens, p.
   pr. See {Superintend}.]
   Overseeing; superintending.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superintendent \Su`per*in*tend"ent\, n. [Cf. OF. superintendant,
   F. surintendant. Cf. {Surintendant}.]
   One who has the oversight and charge of some place,
   institution, or organization, affairs, etc., with the power
   of direction; as, the superintendent of an almshouse; the
   superintendent of public works.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Inspector; overseer; manager; director; curator;
     supervisor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superintendent
   n 1: a person who directs and manages an organization [syn:
      {overseer}, {superintendent}]
   2: a caretaker for an apartment house; represents the owner as
     janitor and rent collector [syn: {superintendent}, {super}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top