ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overseer

OW1 V ER0 S IY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overseer-, *overseer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overseer(n) ผู้ตรวจสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor

English-Thai: Nontri Dictionary
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overseerผู้ควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The warden and the board of overseers are determined something be done. It's been decided.พัสดี และ คณะกรรมการ ได้เรียกร้องว่าต้องทำอะไรบางอย่าง และมันถูกตัดสินแล้ว Shutter Island (2010)
I swore before the entire board of overseers that I could constructฉันสาบาน ก่อนที่เรือทัง้ลำที่ฉันจะสร้าง Shutter Island (2010)
They was overseers at the Carrucan plantation.พวกเขาเป็นคนดูแลสวนคารูแคน Django Unchained (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตรวจ(n) inspector, See also: overseer, investigator, examiner
หัวหน้าคนงาน(n) foreman, See also: overseer, Example: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว, Thai Definition: ผู้ควบคุมคนงาน
หัวหน้างาน(n) foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai Definition: ผู้ควบคุมงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[phūdūlaē] (n) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer
สายตรวจ[sāi trūat] (n, exp) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSEER OW1 V ER0 S IY1 ER0
OVERSEERS OW2 V ER0 S IY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overseer (n) ˈouvəsɪəʳr (ou1 v @ s i@ r)
overseers (n) ˈouvəsɪəʳz (ou1 v @ s i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] overseer; steppe, #228,584 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufpasser {m}; Aufpasserin {f}; Aufseher {m}; Aufseherin {f} | Aufpasser {pl}; Aufpasserinnen {pl}; Aufseher {pl}; Aufseherinnen {pl}overseer | overseers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman [Add to Longdo]
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] (n,vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P) [Add to Longdo]
蔵元[くらもと, kuramoto] (n) sake brewer; warehouse overseer [Add to Longdo]
目付[めつけ, metsuke] (n) censor; overseer; inspector (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overseer \O`ver*seer"\, n.
   One who oversees; a superintendent; a supervisor; as, an
   overseer of a mill; specifically, one or certain public
   officers; as, an overseer of the poor; an overseer of
   highways.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overseer
   n 1: a person who directs and manages an organization [syn:
      {overseer}, {superintendent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top