ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waif

W EY1 F   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waif-, *waif*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waif[N] เด็กที่ถูกทอดทิ้ง, See also: เด็กจรจัด, เด็กข้างถนน, Syn. homeless, orphan, street child
waif[N] สัตว์เลี้ยงที่หลงทาง, Syn. stray
waif[N] คนหนุ่มสาวที่มีรูปร่างบอบบางและดูยากจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waif(เวฟ) n. บุคคลที่ไร้บ้านไร้เพื่อน,เด็กจรจัด,ของเก็บตก,ของตกหาย,ของไม่มีเจ้าของ,สัตว์หลงทางหรือไม่มีเจ้าของ,สัญญาณ, Syn. urchin,gamin

English-Thai: Nontri Dictionary
waif(n) คนจรจัด,ของเก็บตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waifทรัพย์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sweet little waif holding a stick.เด็กน้อยหลงทาง ถือไม้อยู่ Today I Do (2011)
The poor little waif from Detroit.เด็กกำพร้าจากดีทรอยส์ Knightfall (2011)
And I am not some starry-eyed waif here to succumb to your...ข้าไม่ใช่ดอกไม้ริมทางใสซื่อที่สยบง่ายๆ... Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กข้างถนน[N] waif, See also: homeless child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กร่อนเร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng thanon) EN: homeless child ; waif   FR: enfant de la rue [m, f]
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAIF    W EY1 F
WAIFER    W EY1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waif    (n) wˈɛɪf (w ei1 f)
waifs    (n) wˈɛɪfs (w ei1 f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimatlose {m,f}; Heimatloser | Heimatlosen {pl}waif | waifs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
オフィスワイフ[, ofisuwaifu] (n) office wife [Add to Longdo]
ダッチワイフ[, dacchiwaifu] (n) (1) life-sized doll used for masturbation (wasei [Add to Longdo]
ハウスワイフ[, hausuwaifu] (n) housewife [Add to Longdo]
ワイフ[, waifu] (n) wife [Add to Longdo]
浮浪児[ふろうじ, furouji] (n) juvenile vagrant; waif [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワイフ[わいふ, waifu] WIFE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waif \Waif\, n. [OF. waif, gaif, as adj., lost, unclaimed, chose
   gaive a waif, LL. wayfium, res vaivae; of Scand. origin. See
   {Waive}.]
   [1913 Webster]
   1. (Eng. Law.) Goods found of which the owner is not known;
    originally, such goods as a pursued thief threw away to
    prevent being apprehended, which belonged to the king
    unless the owner made pursuit of the felon, took him, and
    brought him to justice. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, anything found, or without an owner; that which
    comes along, as it were, by chance. "Rolling in his mind
    old waifs of rhyme." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. A wanderer; a castaway; a stray; a homeless child.
    [1913 Webster]
 
       A waif
       Desirous to return, and not received. --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waif
   n 1: a homeless child especially one forsaken or orphaned;
      "street children beg or steal in order to survive" [syn:
      {waif}, {street child}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top