ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外地人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外地人-, *外地人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, ] stranger, outsider [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah. A floater.[CN] ―是的,外地人 Where the Sidewalk Ends (1950)
Anything for you, stranger. But the girl...[CN] 你要什么都行,外地人 但是这个女人... Django (1966)
I don't go for these outsiders staring down their noses at us.[CN] 我可不喜欢盯着我们看的外地人 Storm Warning (1951)
We don't need no outsiders to tell us how or what to think.[CN] 我们不需要外地人来告诉我们 应该想什么或者如何思考 Inherit the Wind (1960)
Mr. Leeson's just from Oklahoma, Lucy. He's a stranger in town.[CN] 利森先生来自俄克拉荷马州 他是镇子里的外地人 The Awful Truth (1937)
You wait and see, when it all comes out, it was outsiders.[CN] 看吧,等事情查清楚,一定是外地人干的 Storm Warning (1951)
You're the stranger, ain't you?[CN] 你是个外地人 是么? Inherit the Wind (1960)
In the steel factory.[CN] 的钢外地人钢工作 Sahara (1943)
- Cold steel.[CN] 冷外地人 Sahara (1943)
A resentment against the press. Against outsiders.[CN] 对报纸和外地人的怨恨 Storm Warning (1951)
Outsiders, hiding in Klan robes.[CN] 外地人,穿着三K党的长袍 Storm Warning (1951)
Now, if you want something on Max Cady, he's up in a room with a girl who just blew into town a few days ago.[CN] 要找麦斯·卡迪的麻烦的话 现在正是时候 黛安·泰勒是几天前才到这里的外地人 Cape Fear (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top