Search result for

ผลิ

(123 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลิ-, *ผลิ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับจ้างผลิ (vi ) production to order
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิ (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลิ[V] bud, See also: blossom, bloom, sprout, Syn. งอก, Example: ต้นไม้ใหญ่น้อยผลิดอกออกช่อแตกใบใหม่เขียวชอุ่ม, Thai definition: เริ่มงอกปริออกมา เช่น ดอกไม้ผลิ ใบไม้ผลิ
ผลิ[V] generate, See also: breed, produce, Syn. เกิด, กำเนิด, Example: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ, Thai definition: ทำให้เกิดมีขึ้น, Notes: (บาลี)
ผลิ[V] manufacture, See also: produce, turn out, make, create, Syn. ทำ, ประดิษฐ์, สร้างขึ้น, Example: ประเทศญี่ปุ่นผลิตเครื่องจักรกลออกขายทั่วโลก, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้มีขึ้น
ผลิตผล[N] product, See also: produce, Syn. ผลิตภัณฑ์, ผลผลิต, ผลเก็บเกี่ยว, Example: กลุ่มชาวนาต้องการให้รัฐบาลคุ้มครองผลิตผลที่ตนผลิตผลที่ทําขึ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ผลที่ทําขึ้น, ผลที่ได้จากการผลิตด้วยอาศัยแรงหรือเครื่องจักรเป็นต้น
ผลิบาน[V] blossom, See also: bloom, flower, Syn. เบ่งบาน, บาน, Ant. หุบ, Example: ดอกไม้ผลิบานเต็มกิ่งก้านและลำต้นหนาแน่น, Thai definition: เผยออก, คลี่ออก, ขยายออก
ผลิตกรรม[N] production, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: ในวันสุดสัปดาห์นี้จะมีการขายผลิตกรรมจากโรงงานในหมู่บ้าน, Thai definition: การทําให้เป็นผล, การทำให้เกิดขึ้นหรือมีขึ้น
ผลิตภัณฑ์[N] product, See also: merchandise, goods, Syn. ผลิตผล, Example: ในปัจจุบันพลาสติกทำจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นส่วนใหญ่, Count unit: ชิ้น, อย่าง, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งที่ทําขึ้น
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ผลิดอกออกผล[V] fruit, See also: bloom, Example: พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้ใหญ่น้อยต่างก็ผลิดอกออกผล, Thai definition: ออกดอกออกผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลิ(ผฺลิ) ก. เริ่มงอกปริออกมา, เริ่มแตกดอกออกใบ, เช่น ดอกไม้ผลิ ใบไม้ผลิ.
ผลิก-, ผลิกะ(ผะลิกะ-) น. ผลึก.
ผลิกศิขรี(-สิขะรี) น. เขาแก้วผลึก คือ เขาไกรลาส.
ผลิกศิลาน. หินผลึก.
ผลิต, ผลิต-(ผะหฺลิด, ผะหฺลิดตะ-) ก. ทำให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรเป็นต้น เช่น ผลิตข้าว ผลิตรถยนต์ ผลิตครู ผลิตบัณฑิต.
ผลิตกรรมน. การทำให้เป็นผล.
ผลิตผลน. ผลที่ทำขึ้น, ผลที่ได้จากการผลิตด้วยอาศัยแรงหรือเครื่องจักรเป็นต้น.
ผลิตภัณฑ์น. สิ่งที่ทำขึ้น.
ผลิน, ผลี(ผะลิน, ผะลี) ว. มีผล.
งอก ๑ผลิออก, แตกออก, เช่น รากงอก ยอดงอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crystallographyผลิกศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
optical crystallographyผลิกศาสตร์ทางแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
precociousผลิดอกก่อนใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
productผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national productผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.P. (gross national product)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national product, gross (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product per capitaผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นต่อหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural productivityผลิตภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Household productivityผลิตภาพของครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Productผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Productivityผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล [เศรษฐศาสตร์]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
99mTc-MDP ใช้ตรวจกระดูก

99mTc-MAA ใช้ตรวจปอด

99mTc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก

99mTc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง

99mTc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต

99mTc-MAG3 ใช้ตรวจไต

131I-Hippuran ใช้ตรวจไต

131I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต

Na131I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์

153Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She will learn her fate in the spring.เธอจะได้เรียนรู้ชะตากรรมของเธอเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ New Haven Can Wait (2008)
Can they get through?เครื่องผลิตไฟฟ้า หยุดการทำงาน มันจะเข้ามาได้มั้ย Dead Space: Downfall (2008)
On her csf to look for hidden protein markers.และเธอทำCSF มองหาจุดที่ผลิตโปรตีนที่ซ่อนอยู่ Not Cancer (2008)
She has Sjögren's, that attacks the glands that produce tears and saliva.เธอมี sjogren's. มันโจมตีต่อม ที่ผลิตน้ำตาและน้ำลาย Lucky Thirteen (2008)
He's been on protein pump inhibitors for yearsเขาผลิตโปรตีนมายับยั้งไว้เป็นปี Last Resort (2008)
Still got meth labs outside of Lodi.ยังมีฐานการผลิตยาเสพติดอยู่ด้านนอก โลได Pilot (2008)
I mean, you can cook all the crank you want along the border.ฉันหมายถึง นายผลิตโคเคนทั้งหมดได้ นายต้องการตามแนวชายแดน Pilot (2008)
You know, we ain't the only cook shop in town.นายก็รู้ เราไม่ได้ ผลิตเฉพาะร้านค้าในเมือง Pilot (2008)
Junior High Year 1 * Springฤดูใบไม้ผลิ - - Akai ito (2008)
You're fighting for so much more than that. You fight for your homes.เพื่อความถูกต้อง เพื่อผลผลิต The Moment of Truth (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It's natural for a pupil to follow the style of his teacher but a flower... cannot come in full bloom without revealing its insideเป็นเรื่องปกติที่ศิษย์จะยึด เอกลักษณ์ของอาจารย์เป็นแนว แต่ดอกไม้งามนั้น... มิอาจจะเบ่งบานได้ หากไม่เริ่มผลิดอกเสียก่อน Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิ[X] (phli) FR: éclore
ผลิ[v.] (phalit) EN: produce ; manufacture ; make ; generate   FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
ผลิ[v.] (phalit) EN: blossom ; bloom ; put forth   
ผลิตกรรม[n.] (phalittakam) EN: production ; manufacture   FR: production [f]
ผลิตขึ้น[v. exp.] (phalit kheun) EN: make   
ผลิตผล[n.] (phalittaphon) EN: product ; produce   FR: produit agricole [m]
ผลิตภัณฑ์[n.] (phalittaphan) EN: product ; merchandise ; goods   FR: produit industriel [m] ; marchandise [f]
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (phalittaphan keung-samretrūp) EN: semi-finished article   FR: produit semi-fini [m]
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ[n. exp.] (phalittaphan khunnaphāp) EN: quality product   
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ[n. exp.] (phalittaphan jāk thammachāt) EN: natural product   FR: produit naturel [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
GNP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
GDP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agar[N] ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล
be out[PHRV] ออกดอก (ดอกไม้), See also: ผลิดอก, Syn. bring out, come out
blow out[PHRV] ผลิตน้ำมันออกมาไม่หยุด, See also: พุ่งออกมาไม่หยุด
bring forth[PHRV] ให้กำเนิดเด็ก, See also: ผลิต, ทำให้ออกดอกผล (การเก็บเกี่ยว)
bring out[PHRV] ผลิต, See also: สร้าง, Syn. be out, come out, fetch out
bust out[PHRV] ผลิดอกออกใบ (คำไม่เป็นทางการ)
ceramic[N] ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
churn out[PHRV] ผลิต, See also: สร้างมาเป็นจำนวนมากโดยเครื่องจักร
fetch out[PHRV] สร้าง, See also: ผลิต, Syn. be out, bring out, come out, get out
fling up[PHRV] ผลิต, See also: สร้าง, Syn. throw up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
amyloid(แอม' มิลอยด์) n. ผลิตผลชนิดหนึ่งจากปฏิกริยาของกรดกำมะถันกับเซลลูโลส, อาหารที่ประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนใหญ่. -adj. ซึ่งคล้ายแป้ง
anabolite(อะแนบ' โบไลทฺ) n. ผลผลิตของ anabolism (a product of anabolic action)
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
bud(vi) แตกตา,ผลิ,ออกดอก,แตกหน่อ,แตกเนื้อหนุ่มสาว
burst(vi,vt) ระเบิด,ผลิ,ปริ,ลั่น,โผล่,ส่องแสง, ปรากฏ
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
leaf(vi) มีใบ,ผลิใบ
manufacture(n) หัตถกรรม,การประดิษฐ์,การสร้าง,การผลิ
manufacture(vt) ทำ,ประดิษฐ์,สร้าง,ผลิ
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
mint(vt) ทำเงิน,ผลิตเงิน,ผลิตเหรียญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ของป่า (n) ผลิตผลธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป่า ,เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรจะต้องรักษาไว้
See also: R. ทรัพยากรธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
石油化学製品[sekiyu kagaku seihin] (n) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
量産完了[ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิEnglish: producing
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
産出[さんしゅつ, sanshutsu] Thai: ผลิตออกมา
作り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: ผลิตขึ้นมา English: to manufacture

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิ
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง
Frühling(n) |der, pl. Frühlinge| ฤดูใบไม้ผลิ
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Käsekuchen(n) |der, pl. Käsekuchen| ขนมเค้กประเภทหนึ่งที่ตัวแป้งส่วนใหญ่ประกอบด้วย Quark (ผลิตผลจากนม คล้ายโยเกิร์ต)
Käse(n) |der, nur Sg.| เนยแข็ง (ผลิตผลที่เป็นของแข็งจากนม มีหลายรสขึ้นกับสายพันธ์ของแบคทีเรียที่ใส่ลงไปหมัก) เช่น Gauda ist mein Lieblingskäse. เกาด้าเป็นเนยแข็งที่ฉันโปรดปราน
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top