ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bud

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bud-, *bud*, bu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
on a budget(phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bud(vi) แตกหน่อ, See also: แตกยอด, แตกตา, Syn. sprout
bud(n) ต้นอ่อน
bud(vt) ทำให้แตกหน่อ, See also: ตอนหน่อ
bud(n) แตกเนื้อหนุ่มสาว, See also: เป็นหนุ่มเป็นสาว
bud(n) เพื่อนยาก, See also: พี่ชาย, Syn. friend
buddy(n) เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow
budge(vt) เคลื่อน, See also: ขยับเขยื้อน, เขยิบ, ถด, ขยับตัว, Syn. move
Buddha(n) พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
budget(n) งบประมาณ, See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ, Syn. allocation, funds
budgie(n) นกขนาดเล็กตระกูลเดียวกับนกแก้ว, Syn. budgerigar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bud(บัด) { budded, budding, buds } n. หน่อไม้, หน่อ, ช่อ, ดอกตูม, ตาต้นไม้, ส่วนยื่น, การแตกเนื้อหนุ่มสาว vi. เกิดหน่อ, แตกหน่อ, แตกช่อ, เจริญ, พัฒนา. vi. ทำให้แตกหน่อ, แตกหน่อ, See also: budder n. ดูbud
budapest(บู'ดะเพส) n. ชื่อเมืองหลวงของฮังการี่
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน, สหาย, Syn. chum
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้, การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
budge(บัดจฺ) { budged, budging, budges } vt. เคลื่อน, เริ่มเคลื่อน, เปลี่ยนความคิดเห็น, เปลี่ยนตำแหน่ง. vt. ทำให้เคลื่อน
budgerigar(บัดจะริกา') n. นกแก้วออสเตรเลียมีขนสีเขียวเป็นลายดำและเหลือง
budget(บัด'เจท) budgetted, budgetting, budgets } n. งบประมาณ, งบประมาณแผ่นดิน, ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
bud(n) ช่อ, ตาต้นไม้, ดอกไม้ตูม, หน่อไม้, รุ่นกระเตาะ
bud(vi) แตกตา, ผลิ, ออกดอก, แตกหน่อ, แตกเนื้อหนุ่มสาว
Buddha(n) พระพุทธเจ้า, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ
Buddhist(n) พุทธศาสนิกชน, ชาวพุทธ, พุทธมามกะ
buddy(n) เพื่อน, สหาย, เกลอ
budge(n) งบประมาณ
budge(vt) เคลื่อนที่, ขยับเขยื้อน, กระดุกกระดิก, เปลี่ยนที่
budget(adj) ถูก, ประหยัด, ไม่แพง
budget(vi) ให้งบประมาณ, ทำงบประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
budตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud graftingการติดตา [ มีความหมายเหมือนกับ budding ๓ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud mutation; bud sportการกลายของตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud primordiumเยื่อกำเนิดตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud scaleเกล็ดตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud scale scar; scale scarรอยเกล็ดตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud sport; bud mutationการกลายของตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
budbreakตาผลิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Buddhist railingรั้วพุทธสถาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
budding๑. การแตกตา๒. การแตกหน่อ [ ยีสต์ ]๓. การติดตา [ มีความหมายเหมือนกับ bud grafting ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Budติ่งเล็กๆ, ปุ่ม [การแพทย์]
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Buddhasพุทธวงศ์ [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [การแพทย์]
Buddhism and artพุทธศาสนากับศิลปะ [TU Subject Heading]
Buddhism and cultureพุทธศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and educationพุทธศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Buddhism and lawพุทธศาสนากับกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี Spies Like Us (1985)
Go! Try this, your taste buds will dance and sing.ลองนี่สิ ท่านจะเต้นและร้องเพลงเลยทีเดียว Aladdin (1992)
- Bud coming up.-โอเค บัด มาแล้ว Love Actually (2003)
Ducky's buds with coroners across the country.ดัคกี้กับทีม จะไปทางลัด Yankee White (2003)
Sorry to break this to you, bud But she's gonna be my girl.ขอโทษที่มาขัดจังหวะนายนะพวก แต่เธอกำลังจะมาเป็นแฟนฉัน Romance of Their Own (2004)
Sorry, bud She's gonna be my girl.เสียใจด้วยนะ เธอกำลังจะเป็นแฟนฉัน Romance of Their Own (2004)
Can I have a Bud Light?ผมขอบัดด์ ไลท์ครับ Lonesome Jim (2005)
Oh, you know, I was thinking I'd just nip it in the bud before it gets worse.โอ้ คุณรู้ไหม ฉันกำลังคิดว่าฉัน จะทำแท้ง ก่อนที่มันจะแย่กว่านี้ Juno (2007)
Like buds determined to bloomดั่งต้นอ่อนที่ต้องออกดดอก Like Stars on Earth (2007)
And so her boss called Bud Dearborne, he rode over, got the manager to let him in, and they found herเจ้านายเธอเลยโทรหา บัด เดียร์บอร์น เขาขับรถไปดูที่ห้อง แล้วก็เจอเธอเป็นศพแล้ว Strange Love (2008)
Bud Dearborne and Andy Bellefleur, they asked him some questions, and then they just threw him in the back of the squad car.บัด เดียร์บอร์น กับ แอนดี้ แบลล์ฟลัวร์ มาถามอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็จับเจสันใส่รถตำรวจไปเลย Strange Love (2008)
Bud Dearborne just made a mistake. That's all.บัด เดียร์บอร์นทำพลาด แค่นั้นเอง Strange Love (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
budA budget deficit must be financed somehow.
budA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
budA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
budA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
budA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
budAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
budA rose is sweeter in the bud than full blown.
budBlossoms develop from buds.
budBuddhism had its beginnings in India.
budBuddhism was introduced into Japan in 538.
budBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
budChildren need not know every detail of the family budget.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักพระพุทธศาสนา(n) Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai Definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
ภิกขุ(n) Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count Unit: รูป, Thai Definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี(n) female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count Unit: รูป, Thai Definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุสงฆ์(n) Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count Unit: รูป, Thai Definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งบประมาณแผ่นดิน(n) annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6, 000 ล้านบาท, Thai Definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
พระพุทธภาษิต(n) Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai Definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พระพุทธมนต์(n) Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai Definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
พุทธธรรม(n) Buddhist moral code, See also: Buddhist teaching, Buddhist morality, Example: คุณกุหลาบสนใจพุทธธรรมในแนวทางปฏิบัติแบบภาวนา, Thai Definition: หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาพุทธ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พุทธปรัชญา(n) Buddhist philosophy, Example: ในพุทธปรัชญาเราไม่พบความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นที่พบในปรัชญาตะวันตก, Thai Definition: หลักแห่งความรู้และความจริงในศาสนาพุทธ
พุทธมณฑล(n) Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai Definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติงบประมาณ[anumat ngoppramān] (v, exp) EN: approve the budget
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
อาสาฬหบูชา[Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha] (n) EN: the day before the Buddhist Lent
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
บรรพชิต[banphachit = bapphachit] (n) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice  FR: religieux [ m ] ; religieuse [ f ] ; moine bouddhiste [ m ] ; moniale bouddhiste [ f ]
บัดเจ็ท = บัดเจ็ต[batjet] (n) EN: budget  FR: budget [ m ]
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
เบญจวัคคีย์[benja-wakkhī] (n) EN: the five Brahmins whom Buddha converted
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bud
budd
buds
budz
bud's
budai
buday
budde
buddy
buder

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bud
buds
buddy
budge
budded
budged
budges
budget
budgie
buddies

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun; (often used in phonetic spellings) #1,660 [Add to Longdo]
[fó, ㄈㄛˊ, ] Buddha; Buddhism #2,891 [Add to Longdo]
预算[yù suàn, ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ,   /  ] budget #3,366 [Add to Longdo]
和尚[hé shang, ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙,  ] Buddhist monk #5,951 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] Buddhist temple #6,981 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] bud #7,069 [Add to Longdo]
佛教[Fó jiào, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ,  ] Buddhism #8,738 [Add to Longdo]
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ,   /  ] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand #9,050 [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] bud; sprout #10,135 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, / ] Buddhist monastery or temple; a brief moment #11,395 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
歩留まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩留まり(Yield) = 98%

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buddhist { m }Buddhist [Add to Longdo]
Bude { f }; Stand { m }; Zelle { f } | Buden { pl }; Stände { pl }; Zellen { pl }booth | booths; boothes [Add to Longdo]
Bude { f }; armselige Hütte { f }; Baracke { f }; Schuppen { m } | Buden { pl }; Hütten { pl }shanty | shanties [Add to Longdo]
Bude { f }diggings [Add to Longdo]
Bude { f }hangout [Add to Longdo]
Bude { f } | Buden { pl }shack | shacks [Add to Longdo]
Bude { f }shebang [Add to Longdo]
Bude { f } | Buden { pl }stall | stalls [Add to Longdo]
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]
Knospe { f } | Knospen { pl }bud | buds [Add to Longdo]
buddhistisch { adj }Buddhist [Add to Longdo]
Budongolaubsänger { m } [ ornith. ]Uganda Woodland Warbler [Add to Longdo]
Budapest (Hauptstadt von Ungarn)Budapest (capital of Hungary) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) #98 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
[もく, moku] (n) (1) (biological) order; (2) item (of a budget revision, etc.); (ctr) (3) (See 囲碁) counter for go pieces; counter for surrounded positions (in go) #185 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n, n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) { ling } mood; (4) { Buddh } dharma; (P) #273 [Add to Longdo]
[はしら, hashira] (n) (1) pillar; post; (2) support; prop; mainstay; (suf, ctr) (3) counter for buddhas, gods, nobles, etc.; (P) #279 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) { Buddh } (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) #353 [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv, n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) { ling } past (tense); preterit; preterite; (4) { Buddh } previous life; (P) #375 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit [Add to Longdo]
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC [Add to Longdo]
ライブドア[らいぶどあ, raibudoa] livedoor [Add to Longdo]
ウェブデービー[うえぶでーびー, uebude-bi-] WebDB [Add to Longdo]
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW [Add to Longdo]
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
念仏[ねんぶつ, nenbutsu] buddhistisches_Gebet [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] buddhistische_Gebote [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
桑門[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bud \Bud\, v. i. [imp. & p. p. {Budded}; p. pr. & vb. n.
   {Budding}.]
   1. To put forth or produce buds, as a plant; to grow, as a
    bud does, into a flower or shoot.
    [1913 Webster]
 
   2. To begin to grow, or to issue from a stock in the manner
    of a bud, as a horn.
    [1913 Webster]
 
   3. To be like a bud in respect to youth and freshness, or
    growth and promise; as, a budding virgin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To sprout; germinate; blossom.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bud \Bud\, v. t.
   To graft, as a plant with another or into another, by
   inserting a bud from the one into an opening in the bark of
   the other, in order to raise, upon the budded stock, fruit
   different from that which it would naturally bear.
   [1913 Webster]
 
      The apricot and the nectarine may be, and usually are,
      budded upon the peach; the plum and the peach are
      budded on each other.          --Farm. Dict.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bud \Bud\ (b[u^]d), n. [OE. budde; cf. D. bot, G. butze, butz,
   the core of a fruit, bud, LG. butte in hagebutte, hainbutte,
   a hip of the dog-rose, or OF. boton, F. bouton, bud, button,
   OF. boter to bud, push; all akin to E. beat. See {Button}.]
   1. (Bot.) A small protuberance on the stem or branches of a
    plant, containing the rudiments of future leaves, flowers,
    or stems; an undeveloped branch or flower.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A small protuberance on certain low forms of
    animals and vegetables which develops into a new organism,
    either free or attached. See {Hydra}.
    [1913 Webster]
 
   {Bud moth} (Zool.), a lepidopterous insect of several
    species, which destroys the buds of fruit trees; esp.
    {Tmetocera ocellana} and {Eccopsis malana} on the apple
    tree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bud
   n 1: a partially opened flower
   2: a swelling on a plant stem consisting of overlapping immature
     leaves or petals
   v 1: develop buds; "The hibiscus is budding!"
   2: start to grow or develop; "a budding friendship"

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 bud
  ambassador; emissary; envoy; messenger

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top