ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

光是

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -光是-, *光是*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光是[guāng shì, ㄍㄨㄤ ㄕˋ, ] solely; just [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, those moments when the light is very clear... when the scales at last swing into perfect balance.[CN] 燈光是如此明晰的時候 那亮度達到了最佳平衡 The Uninvited (1944)
Those are years you'll always treasure.[CN] 这些时光是你会永远珍惜的 The Bells of St. Mary's (1945)
Not just me, they may find it crowded too.[CN] 不光是我,他们也得忍耐一下 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Just that alone is worth anything.[CN] 光是这一点就值得一切的牺牲 All About Eve (1950)
Just a story won't do.[CN] 光是一个故事做不到这个 Sunset Boulevard (1950)
the flashes were gunfire,[CN] 那些闪光是放枪 Pursued (1947)
I wonder what her angle is. Huh?[CN] 我怀疑她的眼光是什么 The Prowler (1951)
No sense in sitting here. I'm gonna walk up about half a mile, just in case.[CN] 光是坐在这里等也不是办法 我去碰碰运气 All About Eve (1950)
About 26 yo...[CN] 光是手头上的存款... 谁啊你的相亲对象 Episode #1.5 (2004)
You see, Mr. Egelbauer is not only a first-rate singer... but he's also the head of Strump and E -[CN] 他不光是一流的歌唱家 还管理着斯特朗普和艾 Design for Living (1933)
The wood, the hearth, the flame are the same, but the light is different[CN] 相同的木材,壁炉和 火焰但发出来的光是不一样的 Le Silence de la Mer (1949)
Say I wonder what her angle is. Her?[CN] 我说我怀疑她的眼光是什么 The Prowler (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top