ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

専ら

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -専ら-, *専ら*
Japanese-English: EDICT Dictionary
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) [Add to Longdo]
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My interest in politics is strictly academic.政治に対する私の関心は専ら学問上のものです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you are, you are only by contracts[JA] お前があるのは 専ら契約のお陰だ Das Rheingold (1980)
I can still hardly believe that the entire mission only aim was ... your re-election of President to promote.[JA] 私は 今なお計画の 目的が 専ら 貴方の大統領再選を ... 狙ったものだとは 信じられないのです Iron Sky (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専ら[もっぱら, moppara] gaenzlich, ausschliesslich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top