ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silt

S IH1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silt-, *silt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silt(n) ี้โคลน, See also: เลน, ขี้เลน, Syn. deposit, sediment
silt(vi) เต็มไปด้วยโคลน
silt(vt) ทำใหเต็มไปด้วยโคลน
silt up(phrv) อุดตันด้วยโคลน, See also: อุดด้วยโคลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silt(ซิลทฺ) n. โคลน,เลน,ตะกอน vi.,vt. (ทำให้) เต็มไปด้วยโคลนเลน,อุดตันด้วยโคลนเลน

English-Thai: Nontri Dictionary
silt(n) เลน,โคลนตม,ตะกอน
silt(vt) ทำให้ตื้นเขิน,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้มีโคลนตม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
siltทรายแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
siltstoneหินทรายแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siltทรายแป้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Siltทรายแป้ง [TU Subject Heading]
Siltดินตะกอน, ทรายแป้ง, Example: อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง [สิ่งแวดล้อม]
Siltทรายแป้ง, Example: ทรายที่มีขนาดละเอียดยิบ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1/16 ถึง 1/256 มม. ผิดกับดินเหนียวตรงที่ปั้นไม่ติด [สิ่งแวดล้อม]
siltsilt, ดินตะกอนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
silt loamsilt loam, ดินร่วนปนตะกอนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siltationการทับถมของดินตะกอน, Example: ดู silt (Silt หมายถึง อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง ) [สิ่งแวดล้อม]
siltingsilting, การตกตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siltstoneหินทรายแป้ง, Example: หินตะกอนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย ตะกอนเศษหินขนาดทรายแป้งประมาณ 2 ใน 3 และมีส่วนประกอบอยู่ระหว่างหินทรายกับหินดินดาน พบเกิดเป็นชั้นบาง ๆ เนื้อแน่น แข็ง และโครงสร้างภายในเนื้อหิน แสดงร่องรอยของการเคลื่อนที่ ของกระแสน้ำในขณะที่มีการสะสมของตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
siltstonesiltstone, หินทรายแป้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The silt on the bottom is like glue.พวกเขาติดเหมือนกาวอยู่ในนั้น Pretty Much Dead Already (2011)
When the great ice sheets melted, the sea rose to its present height and the rivers carried silt from the highlands to build great delta plains where they met the sea.น้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงในปัจจุบัน และแม่น้ำดำเนินตะกอน จากที่ราบสูง เพื่อสร้างที่ราบสามเหลี่ยมปาก ที่ดีที่พวกเขาได้พบกับทะเล The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siltThe river was cloudy with silt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกตะกอน(v) precipitate, See also: silt, settle, subside, Syn. นอนก้น, Example: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน, Thai Definition: มีตะกอนนอนก้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SILT S IH1 L T
SILTEC S IH1 L T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silt (v) sˈɪlt (s i1 l t)
silts (v) sˈɪlts (s i1 l t s)
silted (v) sˈɪltɪd (s i1 l t i d)
silting (v) sˈɪltɪŋ (s i1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥沙[ní shā, ㄋㄧˊ ㄕㄚ, ] silt, #20,618 [Add to Longdo]
[yū, ㄩ, ] silt; river sludge; to silt up; choked with silt, #23,344 [Add to Longdo]
淤泥[yū ní, ㄩ ㄋㄧˊ, ] silt; sludge; ooze, #23,518 [Add to Longdo]
淤积[yū jī, ㄩ ㄐㄧ, / ] silt; sediment; ooze; slurry, #29,665 [Add to Longdo]
淤滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, / ] silted up; obstructed by silt, #80,789 [Add to Longdo]
坋粒[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, ] silt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルト[shiruto] (n) silt [Add to Longdo]
シルト岩[シルトがん, shiruto gan] (n) siltstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silt \Silt\ (s[i^]lt), n. [OE. silte gravel, fr. silen to drain,
   E. sile; probably of Scand. origin; cf. Sw. sila, prob. akin
   to AS. se['o]n to filter, s[imac]gan to fall, sink, cause to
   sink, G. seihen to strain, to filter, OHG. s[imac]han, Icel.
   s[imac]a, Skr. sic to pour; cf. Gr. 'ikma`s moisture. Cf.
   {Sig}, {Sile}.]
   Mud or fine earth deposited from running or standing water.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silt \Silt\, v. t. [imp. & p. p. {Silted}; p. pr. & vb. n.
   {Silting}.]
   To choke, fill, or obstruct with silt or mud.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silt \Silt\, v. i.
   To flow through crevices; to percolate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silt
   n 1: mud or clay or small rocks deposited by a river or lake
   v 1: become chocked with silt; "The river silted up" [syn: {silt
      up}, {silt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top