ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

淤泥

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淤泥-, *淤泥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淤泥[yū ní, ㄩ ㄋㄧˊ, ] silt; sludge; ooze, #23,518 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will rot in your mud, rot in the horror of the suburbs, rotten like a plum in your orchard.[CN] 真是出淤泥而不染 你就者死在这里吧 Tous les matins du monde (1991)
You are not supposed to climb out ofthe grave, muck around on Earth waiting to die... a second time![CN] 你不应该爬 不要待在坟墓,周围的淤泥 地球上的等死. 第二次! My Boyfriend's Back (1993)
This sludge or slime gathered into large lumps and slowly formed different shapes.[CN] 这种淤泥般的粘性物质,聚成巨大的几块 慢慢形成不同的形状 Solaris (1971)
Touch that muck and you're dead![CN] 触淤泥和你都死了! Princess Mononoke (1997)
It's encrusted, it won't soak off with water.[CN] 有一吋的淤泥,用水也洗不干净 The Decameron (1971)
Yellow sludge gathered beneath it.[CN] 黄色淤泥在底部聚集 Solaris (1971)
In all this talk of bugs and evolution of slime and ooze, did Mr. Cates ever make any reference to God?[CN] 在这些充满淤泥的 进化论说里 科特斯老师有没有谈到过神呢 Inherit the Wind (1960)
Flowing southward down this great river the silt is carrying pesticides.[CN] 沿着密西西比河向南流 那淤泥带着杀虫剂 Blue Planet (1990)
Now, military men and politicians... they'll wallow around in the mud, and they come up smelling roses.[CN] 军队和政界的那些人... 个个都有出淤泥而不染的本事 Insignificance (1985)
That's about down to the mud here.[CN] 到那深度就已经快坐沉到海底淤泥里了 Part I (1988)
His wounds are covered with algae, his lungs are full and there's silt under his finger nails.[CN] 尼克,他的伤口里布满了海藻 他的肺里满满的 指甲里全是淤泥. The Fog (1980)
Sometimes it's better to land in the muck, huh?[CN] 有时降落在淤泥上也不错吧? The City of Lost Children (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top