ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silt up

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silt up-, *silt up*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา silt up มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *silt up*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silt up[PHRV] อุดตันด้วยโคลน, See also: อุดด้วยโคลน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yū, , ] silt; river sludge; to silt up; choked with silt, #23,344 [Add to Longdo]
凝滞[níng zhì, ㄋㄧㄥˊ ㄓˋ, / ] to silt up, #53,348 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
versanden | versandend | versandet | es versandet | es versandeteto silt; to silt up | silting; silting up | silted; silted up | it silts; it silts up | it silted; it silted up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  silt up
      v 1: become chocked with silt; "The river silted up" [syn: {silt
           up}, {silt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top