ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silting

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silting-, *silting*, silt
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
siltingsilting, การตกตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silting    (v) sˈɪltɪŋ (s i1 l t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlandung {f}silting up; drying up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silt \Silt\, v. t. [imp. & p. p. {Silted}; p. pr. & vb. n.
   {Silting}.]
   To choke, fill, or obstruct with silt or mud.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

silting

 


  

 
silting
 • (v) /s'ɪltɪŋ/ [OALD]
  [silt]
 • ี้โคลน: เลน, ขี้เลน [Lex2]
 • เต็มไปด้วยโคลน[Lex2]
 • ทำใหเต็มไปด้วยโคลน[Lex2]
 • (ซิลทฺ) n. โคลน,เลน,ตะกอน vi.,vt. (ทำให้) เต็มไปด้วยโคลนเลน,อุดตันด้วยโคลนเลน [Hope]
 • (n) เลน,โคลนตม,ตะกอน [Nontri]
 • (vt) ทำให้ตื้นเขิน,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้มีโคลนตม [Nontri]
 • /S IH1 L T/ [CMU]
 • (v) /s'ɪlt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top