ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

siltstone

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siltstone-, *siltstone*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
siltstoneหินทรายแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siltstone หินทรายแป้ง
หินตะกอนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย ตะกอนเศษหินขนาดทรายแป้งประมาณ 2 ใน 3 และมีส่วนประกอบอยู่ระหว่างหินทรายกับหินดินดาน พบเกิดเป็นชั้นบาง ๆ เนื้อแน่น แข็ง และโครงสร้างภายในเนื้อหิน แสดงร่องรอยของการเคลื่อนที่ ของกระแสน้ำในขณะที่มีการสะสมของตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
siltstonesiltstone, หินทรายแป้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルト岩[シルトがん, shiruto gan] (n) siltstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  siltstone
      n 1: a fine-grained sandstone of consolidated silt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top