ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

泥沙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -泥沙-, *泥沙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥沙[ní shā, ㄋㄧˊ ㄕㄚ, ] silt, #20,618 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Amazon transports a billion tonnes of sediment a year, sediment clearly visible at the mixing of the waters where one massive tributary, the Rio Negro, flows into the main river.[CN] 亚马逊河每年会带来10亿吨的泥沙 泥沙使得河水交汇成为一道显眼的风景 一条巨大的支流 ――内格罗河在此汇入干流 Fresh Water (2006)
Eat dirt. Do it ![CN] 吃下泥沙 Tigerland (2000)
'She who runs away will be known by her dainty feet'...[CN] 脚充满泥沙应该看的出我是逃跑的 Sakuran (2006)
The oldest were simple meanders, made by animals struggling in the mud.[CN] 最早以前只是蜿蜒的形状 由泥沙中挣扎的动物制造 Volcanoes of the Deep Sea (2003)
Yeah, we in luck here down in the muck here[CN] 是的 我们隐居于此 在泥沙之中 The Little Mermaid (1989)
Your own show in stalactite Lunch ?[CN] 显示您的 泥沙馆? The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000)
Food turned to ash in our mouths, and all the pleasurable company in the world could not slake our lust.[CN] 美食进了嘴就变成泥沙 美女也满足不了我们的欲望 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Let's get the mud cleaned out here.[CN] 把泥沙清理一下 Far and Away (1992)
there was only place for all that settlement to go at the mouth of the river silt block the sun light that the coral needs to growth[CN] 所有那些泥沙只有一个地方可去 在河口处 泥沙封锁了珊瑚成长需要的阳光 Coral Reef Adventure (2003)
When rivers finally reach the sea they slow down, release their sediment and build deltas.[CN] 当江河最终汇入大海时 水流减缓,留下大量泥沙, 堆成了三角洲 Fresh Water (2006)
Add some sand[CN] 加點泥沙下去 Cheng shi zhi guang (1984)
Now they are carrying heavy loads of sediment that stains their waters brown.[CN] 河流中带着大量的泥沙 水变得很浑浊 Fresh Water (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top