ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resum

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resum-, *resum*
Possible hiragana form: れすん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resume[VT] ดำเนินต่อไปใหม่, See also: เริ่มใหม่, Syn. begin again, continue
resume[VI] ดำเนินต่อไปใหม่, See also: เริ่มใหม่, Syn. carry on, go on
resume[VT] กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม, Syn. reassume, repossess
resumption[N] การกลับสู่สภาพเดิม, See also: การเริ่มใหม่, Syn. renewal, revival, recovery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resum? (เรซ'ซูมเม') n. ผลสรุป,เรื่องย่อ,ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ, Syn. resume
resumable(รีซูม'มะบึล) adj. เริ่มต้นใหม่ได้,กลับคืนใหม่ได้,คืนสู่สภาพเดิมได้
resume(รีซูม') vt. เริ่มต้นใหม่,กลับคืนใหม่,คืนสู่สภาพเดิม,เข้าครอบครองใหม่ vi. ดำเนินต่อไปใหม่,เริ่มต้นใหม่, See also: resumer n.
resumption(รีซัมพฺ'เชิน) n. การเริ่มต้นใหม่,- การกลับคืนใหม่,การคืนสู่สภาพเดิม,การเข้าครอบครองใหม่,การกลับเข้าทำงานใหม่
resumptive(รีซัมพฺ'ทิฟว) adj. ซึ่งสรุป,ครอบคลุม,กลับคืนใหม่,ซึ่งคืนสู่สภาพเดิม,ซึ่งเอากลับ,ซึ่งเรียกคืน,
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
presumable(พรีซูม'อะเบิล) adj. พอสันนิษฐานได้,พอเข้าใจได้,เป็นไปได้,อาจจะ, See also: presumably adv., Syn. probable
presume(พรีซูม') vt. สันนิษฐาน,สมมุติเอาว่า,อนุมาน,ทึกทัก,เข้าใจเอาเอง,ลองเชื่อ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำโดยพลการ., See also: presumedly adv. presumer n. presumingly adv., Syn. assume,suppose
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward,audacious

English-Thai: Nontri Dictionary
resume(vt) เข้าครอบครองใหม่,ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม
resumption(n) การเข้าครอบครองใหม่,การทำต่อไป,การคืนสภาพเดิม
presumable(adj) โดยสมมุติ,น่าจะเป็นไปได้,พอจะสันนิษฐานได้
presumably(adv) อย่างสมมุติ,อย่างน่าจะเป็นไปได้,อย่างสันนิษฐานได้
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์
presuming(adj) โดยพลการ,อวดดี,ทะนง,ทะลึ่ง
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์
presumptive(adj) ซึ่งสมมุติเอาว่า,ซึ่งเชื่อเอาว่า,ซึ่งเข้าใจว่า,ซึ่งทึกทักเอาเองยร
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resumes (Employment)จดหมายสมัครงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yo,chuck.Got all the resum together for you.โย่ ชัค รวมใบสมัครงานมาให้นายหมดแล้ว Chuck Versus the First Date (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resumAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
resumAfter her maternity leave, she resumed her old job.
resumAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
resumApplicants were requested to submit their resumes.
resumDiscussion resumed after a short interruption.
resumEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
resumHe has recovered his health, so he is now able to resume his studies.
resumHe resumed his work after a short break.
resumHe resumed reading after lunch.
resumI have to fix my flat tire before I can resume cycling.
resumLet's resume reading where we left off last week.
resumNow, resume reading where you left off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติย่อ[N] resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
การสันนิษฐาน[n.] (kān sannitthān) EN: presumption ; assumption   
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์[n. exp.] (kān sannitthān wā pen phū børisut) EN: presumption of innocence   FR: présomption d'innocence [f]
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitthān) EN: presumption ; assumption ; hypothesis   FR: assertion [f]
กล่าวโดยย่อ[adv.] (klāo dōi yø) EN: in short ; in brief   FR: en bref ; en résumé
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot   FR: assumer
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume   FR: s'imaginer ; se figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
RESUME R IH0 Z UW1 M
RESUME R IY0 Z UW1 M
RESUMES R IY0 Z UW1 M Z
RESUMES R IH0 Z UW1 M Z
RESUMED R IY0 Z UW1 M D
RESUMED R IH0 Z UW1 M D
RESUMING R IH0 Z UW1 M IH0 NG
RESUMING R IY0 Z UW1 M IH0 NG
RESUME(2) R EH1 Z AH0 M EY2
RESUMPTION R IH0 Z AH1 M P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resume (v) rˈɪzjˈuːm (r i1 z y uu1 m)
resumed (v) rˈɪzjˈuːmd (r i1 z y uu1 m d)
resumes (v) rˈɪzjˈuːmz (r i1 z y uu1 m z)
resuming (v) rˈɪzjˈuːmɪŋ (r i1 z y uu1 m i ng)
resumption (n) rˈɪzˈʌmpʃən (r i1 z uh1 m p sh @ n)
resumptions (n) rˈɪzˈʌmpʃənz (r i1 z uh1 m p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复会[fù huì, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] resume a meeting, #44,898 [Add to Longdo]
重新开始[chóng xīn kāi shǐ, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ, / ] resume, restart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し直す;仕直す;為直す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume [Add to Longdo]
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
アドレスマスク[, adoresumasuku] (n) {comp} address mask [Add to Longdo]
ケアレスミス[, kearesumisu] (n) (abbr) careless mistake [Add to Longdo]
ドレスメーカー[, doresume-ka-] (n) dressmaker [Add to Longdo]
ドレスメーキング[, doresume-kingu] (n) dressmaking [Add to Longdo]
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
レジメ;レジュメ[, rejime ; rejume] (n) resume (fre [Add to Longdo]
レジューム[, reju-mu] (n) {comp} resume [Add to Longdo]
レジューム機能[レジュームきのう, reju-mu kinou] (n) {comp} resume functions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top