Search result for

resume

(69 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resume-, *resume*
Possible hiragana form: れすめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resume[VT] ดำเนินต่อไปใหม่, See also: เริ่มใหม่, Syn. begin again, continue
resume[VI] ดำเนินต่อไปใหม่, See also: เริ่มใหม่, Syn. carry on, go on
resume[VT] กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม, Syn. reassume, repossess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resume(รีซูม') vt. เริ่มต้นใหม่,กลับคืนใหม่,คืนสู่สภาพเดิม,เข้าครอบครองใหม่ vi. ดำเนินต่อไปใหม่,เริ่มต้นใหม่, See also: resumer n.
presume(พรีซูม') vt. สันนิษฐาน,สมมุติเอาว่า,อนุมาน,ทึกทัก,เข้าใจเอาเอง,ลองเชื่อ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำโดยพลการ., See also: presumedly adv. presumer n. presumingly adv., Syn. assume,suppose

English-Thai: Nontri Dictionary
resume(vt) เข้าครอบครองใหม่,ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resumes (Employment)จดหมายสมัครงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Resume defensive posts.กลับไปประจำตำแหน่ง Rookies (2008)
Let's resume the banquet!แต่อาหารยังคงมีเหลือเฝือ! มาทานกันต่อเถอะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
All we can do is resume our training and trust that in time, the true Dragon Warrior will be revealed.เราจะฝึกกันไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะรู้ว่า ใครจะได้เป็นนักรบมังกร Kung Fu Panda (2008)
Audience favorite Frankenstein resumes his bitter grudgematch with Machine Gun Joe!แฟรงเกนสไตน์ขวัญใจผู้ชมกลับมาสู้สนามอีกครั้ง หลังศึกแดงเดือดกับโจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
I'm well aware of your resume, Griffin.ฉันรู้ประวัติการทำงานนายดี กริฟฟิน Safe and Sound (2008)
I want you to resume your post.ผมต้องการให้คุณ ทำเป็นเข้าเวรเหมือนเดิม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Express service will be resumed on Monday.รถด่วนจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง ในวันจันทร์ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
You know my accomplishments, yove seen my resume.คุณก็รู้ความสามารถของฉัน คุณเคยอ่านประวัติฉันแล้ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
He's scheduled to resume his testimony before the senate committee tomorrow morning.เขามีนัดจะต้องเข้าไปฟังคำตัดสิน ของกรรมาธิการพรุ่งนี้เช้า Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
[Rebecca] What? Who doesn't pad their resume?ไรนะ ใครกันที่ไม่เขียนเรซูเม่ให้เว่อร์ไว้ก่อน Confessions of a Shopaholic (2009)
- Do you have a resume for me? - I do.คุณมีใบเรซุเม่มามั้ย ? Confessions of a Shopaholic (2009)
A girl in heat for two guys will choose the one with the better resume.ผู้หญิงที่มีตัวเลือกถึงสองคน.. ...มักจะเลือกคน ที่มีประวัติดีกว่าเสมอ The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resumeAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
resumeAfter her maternity leave, she resumed her old job.
resumeAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
resumeApplicants were requested to submit their resumes.
resumeDiscussion resumed after a short interruption.
resumeEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
resumeHe has recovered his health, so he is now able to resume his studies.
resumeHe resumed his work after a short break.
resumeHe resumed reading after lunch.
resumeI have to fix my flat tire before I can resume cycling.
resumeLet's resume reading where we left off last week.
resumeNow, resume reading where you left off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติย่อ[N] resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
กล่าวโดยย่อ[adv.] (klāo dōi yø) EN: in short ; in brief   FR: en bref ; en résumé
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot   FR: assumer
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume   FR: s'imaginer ; se figurer
นึกว่า[v. exp.] (neuk wā) FR: imaginer que ; croire que ; se figurer que ; penser que ; présumer que
ประวัติ[n.] (prawat) EN: record ; résumé ; curriculum vitae   FR: curriculum vitæ = curriculum vitae [m] ; C.V. [m] (abrév.) ; parcours [m] (fig.)
เรื่องย่อ[n.] (reūangyø) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review   FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESUME    R AH0 Z UW1 M
RESUME    R IY0 Z UW1 M
RESUME    R EH1 Z AH0 M EY2
RESUMED    R AH0 Z UW1 M D
RESUMED    R IY0 Z UW1 M D
RESUMES    R AH0 Z UW1 M Z
RESUMES    R IY0 Z UW1 M Z
RESUMES    R EH1 Z AH0 M EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resume    (v) (r i1 z y uu1 m)
resumed    (v) (r i1 z y uu1 m d)
resumes    (v) (r i1 z y uu1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
し直す;仕直す;為直す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume [Add to Longdo]
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
ドレスメーカー[, doresume-ka-] (n) dressmaker [Add to Longdo]
ドレスメーキング[, doresume-kingu] (n) dressmaking [Add to Longdo]
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
レジメ;レジュメ[, rejime ; rejume] (n) resume (fre [Add to Longdo]
レジューム[, reju-mu] (n) {comp} resume [Add to Longdo]
レジューム機能[レジュームきのう, reju-mu kinou] (n) {comp} resume functions [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复会[fù huì, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] resume a meeting [Add to Longdo]
重新开始[chóng xīn kāi shǐ, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ, / ] resume, restart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 R'esum'e \R['e]`su"m['e]"\, n. [F. See {Resume}.]
   A summing up; a condensed statement; an abridgment or brief
   recapitulation.
   [1913 Webster]
 
      The exellent little r['e]sum['e] thereof in Dr.
      Landsborough's book.           --C. Kingsley.
   [1913 Webster]
 
   2. A brief summary of the education, experience,
    accomplishments, and other professional qualifications of
    a person, such as that prepared by one applying for a job.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resume \Re*sume"\, v. t. [imp. & p. p. {Resumed};p. pr. & vb. n.
   {Resuming}.] [L. resumere, resumptum; pref. re- re- + sumere
   to take: cf. F. r['e]sumer. See {Assume}, {Redeem}.]
   1. To take back.
    [1913 Webster]
 
       The sun, like this, from which our sight we have,
       Gazed on too long, resumes the light he gave.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps God will resume the blessing he has bestowed
       ere he attains the age of manhood.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter upon, or take up again.
    [1913 Webster]
 
       Reason resumed her place, and Passion fled.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To begin again; to recommence, as something which has been
    interrupted; as, to resume an argument or discourse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resume
   n 1: short descriptive summary (of events) [syn: {sketch},
      {survey}, {resume}]
   2: a summary of your academic and work history [syn: {curriculum
     vitae}, {CV}, {resume}]
   v 1: take up or begin anew; "We resumed the negotiations" [syn:
      {resume}, {restart}, {re-start}]
   2: return to a previous location or condition; "The painting
     resumed its old condition when we restored it" [syn:
     {resume}, {take up}]
   3: assume anew; "resume a title"; "resume an office"; "resume
     one's duties"
   4: give a summary (of); "he summed up his results"; "I will now
     summarize" [syn: {sum up}, {summarize}, {summarise},
     {resume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top