ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualifie

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualifie-, *qualifie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualified[ADJ] มีคุณสมบัติ, See also: มีคุณวุฒิเหมาะสม, Syn. adequate, equipped
qualified[ADJ] ซึ่งมีเงื่อนไข, See also: ซึ่งมีข้อแม้, Syn. adequate, equipped
qualifier[N] ผู้มีคุณสมบัติเหมาะ
qualifier[N] คำขยาย, Syn. adjective
qualifiedly[ADV] อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ, See also: โดยมีคุณวุฒิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified acceptanceการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ดู qualified voter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified propertyสิทธิในทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified titleกรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified voterผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู qualified elector ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
these examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
If you know someone you feel is qualified to work here.... Yes!และถ้าคุณรู้จักใครที่คิดว่า มีคุณสมบัติพอที่จะทำงานที่นี่... Mannequin (1987)
- Also qualified in aspects of engineering.- มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
- I'd say that qualifies as a problem. - We don't need this, Bill.ขึ้นไปใช้เตียง ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ The Bodyguard (1992)
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว Cool Runnings (1993)
qualified....ใช้ได้ทุกคน Schindler's List (1993)
- I don't think qualifies.- ฉันไม่คิดว่ามีคุณสมบัติ Pulp Fiction (1994)
Well, I'm not really qualified to do very much.คือ ผมไม่มีคุณสมบัติทำอะไรนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'm not even sure if it qualifies as language.-แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูด Event Horizon (1997)
That makes me uniquely qualified.นั้นทำให้ฉันมีคุณสมบัติพิเศษ City of Angels (1998)
You are not qualified.You are not qualified. Anna and the King (1999)
One is not qualified to run mucks.ตนไม่มีคุณสมบัติที่จะอาละวาดได้ Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualifieHe is no less qualified for the job than she is.
qualifieHe is not qualified for the job.
qualifieHe is not qualified to take the examination.
qualifieHe is qualified as a doctor.
qualifieHe is qualified as an English teacher.
qualifieHe is qualified as a solicitor.
qualifieHe is qualified for promotion.
qualifieHe is qualified to be a lawyer.
qualifieHe is said to be qualified as a doctor.
qualifieHer age qualifies her for the job.
qualifieHis experience qualifies him to do the job.
qualifieHis skill qualifies him for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
มีคุณสมบัติดีพร้อม[V] qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
ที่[CLAS] qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ทาง[CLAS] qualifier for palm leaves, Example: พ่อตัดทางมะพร้าว 10 ทาง เพื่อนำมาคลุมต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่เพิ่งปลูก, Thai definition: ลักษณนามเรียกใบของต้นไม้บางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān fīmeū) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]
แรงงานไร้ฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān rai fīmeū) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre non qualifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFIED    K W AA1 L AH0 F AY2 D
QUALIFIER    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0
QUALIFIES    K W AA1 L AH0 F AY2 Z
QUALIFIERS    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualified    (v) kwˈɒlɪfaɪd (k w o1 l i f ai d)
qualifier    (n) kwˈɒlɪfaɪər (k w o1 l i f ai @ r)
qualifies    (v) kwˈɒlɪfaɪz (k w o1 l i f ai z)
qualifiers    (n) kwˈɒlɪfaɪəz (k w o1 l i f ai @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, ] qualified; eligible (voter), #3,029 [Add to Longdo]
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers, #10,734 [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, / ] qualified word [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォリファイア[, kuorifaia] (n) {comp} qualifier [Add to Longdo]
ワールドカップ予選[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal) [Add to Longdo]
完全修飾ドメイン名[かんぜんしゅうしょくドメインめい, kanzenshuushoku domein mei] (n) {comp} fully qualified domain name; FQDN [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] (n) {comp} qualifier [Add to Longdo]
限定詞[げんていし, genteishi] (n) determiner; qualifier; determinative [Add to Longdo]
最終予選[さいしゅうよせん, saishuuyosen] (n) final qualifier; final qualifying round [Add to Longdo]
最適任者[さいてきにんしゃ, saitekininsha] (n,adj-no) best qualified person; most suitable person [Add to Longdo]
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] qualifier [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top