ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

师资

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -师资-, *师资*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers, #10,734 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure. Disbarred,[CN] 是的 剥夺了律师资格 这就是我庆祝的原因 Bordertown (1935)
He'd try and get me disbarred, do you, your honor?[CN] 他要剥夺我的律师资格? 法官大人? Bordertown (1935)
To have you disbarred.[CN] 去取消你的律师资 Bordertown (1935)
Substitute teacher, qualification, all that...[CN] 代课老师资格太难考了... L'étudiante (1988)
He's gonna tell you I'm instituting disbarment proceedings against you.[CN] 他会告诉你 我正在进行 撤销你的律师资格的诉讼 Cape Fear (1962)
Only thing is, if I work there a year, it'll be eight years instead of seven before I can pass the bar exam.[CN] 只有一件事 如果我在这打工一年 要花八年而不是七年... 我才能得到律师资 Peyton Place (1957)
Disbarred, huh?[CN] 剥夺律师资格? Bordertown (1935)
We have many wonderful new recruits which we shall mold in my own image.[CN] 我们有很好的生源 很好的师资 Police Academy 3: Back in Training (1986)
I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery.[CN] 我在伦敦考取律师资格 是正式登记 在大法官法庭的一员 Gandhi (1982)
Good environment with native teachers for English class![CN] 春田花花幼稚园 师资优良 而且还有老外教英文呢 My Life as McDull (2001)
And next to me my bar exam classmate,[CN] 而我旁边这位... 是我律师资格考试的同学 Mother (2009)
Well...you sued me. Twice. Got me disbarred.[CN] 你控告我两次 害我失去律师资 The Royal Tenenbaums (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top