ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胜任

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胜任-, *胜任*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to turn the boat over to the man obviously best qualified to run it.[CN] 我要你把船 交给最能胜任的人 Lifeboat (1944)
If you can't handle it, I'll have to get someone else.[CN] 这是你的职责 你若不胜任 Saboteur (1942)
You realise that he will succeed as company commander. - Sir?[CN] 很显然,你意识到, 他将能胜任连指挥官的职务. The Desert Rats (1953)
The reason for his resignation is that his health is not optimal for teaching.[CN] 是他自己因为身体衰老不能胜任工作 才提出退职申请的 Apostasy (1948)
You other equipment is hardly adequate.[CN] 你别的才质也很难胜任 Calamity Jane (1953)
- You think he's capable?[CN] -他可胜任 Lifeboat (1944)
I don't qualify for the job. Not anymore.[CN] 我不胜任这项工作了 再也胜任不了了 Sunset Boulevard (1950)
- Can you handle it?[CN] 能胜任吗? The Desert Rats (1953)
Gentlemen, I assure you she's the perfect type for the job.[CN] 各位 我肯定 艾丽茜娅是能胜任 Notorious (1946)
Anyone more perfect for the job.[CN] 你比任何人都更胜任这项工作 The Damned Don't Cry (1950)
- I can do it! I know I can.[CN] 我可以胜任 The Yearling (1946)
If a man like that can't cut it, we're in trouble.[CN] 如果他都不能胜任 我们麻烦可大了 Twelve O'Clock High (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top