ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

修飾語

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -修飾語-, *修飾語*
Japanese-English: EDICT Dictionary
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] (n) {ling} modifier [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくごく, shuushokugoku] (n) {ling} (See 修飾語) modifier; qualifier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A "modifier" has, just as it sounds, the role of embellishing sentences.修飾語」は、その名前のとおり、文を飾る役目をします。
There are grammar books that call these sorts of things, not modifiers, but adjuncts(A).このようなものを修飾語と呼ばずに、付加語(A)と呼んでいる文法書もあります。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's a participle modifying the first word then you better, uh... you better keep it lower case.[JA] 最初の単語と その修飾語の時は 次の単語は 小文字のままにすべきだ Seeking Justice (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top