ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

該当者

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -該当者-, *該当者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Write in '"None of the above'" on your ballot.[JA] あなたの投票用紙には 「該当者無し」と書いてくれ Brewster's Millions (1985)
I didn't think I'd be taken seriously. I thought "None of the above" was a pretty good idea.[JA] 「該当者なし」は我ながら 名案だと思ったけどね Brewster's Millions (1985)
Tonight, I'm here to talk to you about "None of the above".[JA] 今夜、「該当者無し」 を話すため、ここにいる Brewster's Millions (1985)
None of the above![JA] 該当者なし! Brewster's Millions (1985)
- None of the above![JA] - 該当者無し! Brewster's Millions (1985)
None of the above![JA] 該当者なしだ! Brewster's Millions (1985)
- None of the above![JA] - 該当者はいない! Brewster's Millions (1985)
You'll never guess who I voted for this morning. "None of the above".[JA] 今朝、投票に行ってきました 「該当者無し」 Brewster's Millions (1985)
Young chap.[JA] 該当者がいないと The Memory of a Killer (2003)
- None of the above![JA] - 該当者なし! Brewster's Millions (1985)
I think the people should use it to vote for none of the above![JA] 俺は考えた、その力を使うべきだ そして、投票は... ...該当者なし! Brewster's Millions (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top