ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unqualified

AH0 N K W AA1 L IH0 F AY2 D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unqualified-, *unqualified*, unqualifi, unqualifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unqualified[ADJ] ที่ไม่มีความรู้โดยตรง, Syn. incapable, Ant. qualified
unqualified[ADJ] ที่ไม่มีเงื่อนไข, See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่, Syn. unconditional, Ant. conditional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I call that an unqualified success.นั่นถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ Inside Out (2015)
No. I was unqualified then.ไม่ ฉันไม่เหมาะสมแล้ว Pilot (2013)
I am well aware of the hardship I will be facing and the first to admit I am remarkably unqualified for such a hazardous undertaking.ทุกครั้งที่ฉันเจอความยากลำบาก ฉันจะเผชิญหน้ากับมัน เป็นครั้งแรกที่ฉันยอมรับว่า ฉันอาจมีคุณสมบัติไม่พอ แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเสี่ยงแค่ใหน Tracks (2013)
We then eliminate those unqualified for restaurant work-- the aged, the imprisoned and the limbless, for example look at...ลบจำนวนคนที่ไม่มีคุณสมบัติ จะทำงานร้านอาหาร อายุไม่เท่ากัน โดนจำคุก ไร้แขนขา อะไรพวกนี้ออกไป ต่อไปเรามาดูที่ The Gothowitz Deviation (2009)
Mayor Kang Jun Bae is unqualified to run for Mayor.ท่านผู้ว่าคังจุนแบ ไม่สมควรที่จะได้เป็นผู้ว่าอีกต่อไป Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unqualifiedBeth is unqualified for such a responsible post.
unqualifiedI am quite unqualified to teach them.
unqualifiedMy first task was to screen out unqualified applicants.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNQUALIFIED    AH0 N K W AA1 L IH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unqualified    (j) ˈʌnkwˈɒlɪfaɪd (uh1 n k w o1 l i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unqualifiziert {adj} | unqualifizierter | am unqualifiziertestenunqualified | more unqualified | most unqualified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified [Add to Longdo]
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception [Add to Longdo]
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified [Add to Longdo]
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole [Add to Longdo]
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P) [Add to Longdo]
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unqualified \Unqualified\
   See {qualified}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unqualified
   adj 1: not limited or restricted; "an unqualified denial" [ant:
       {qualified}]
   2: not meeting the proper standards and requirements and
     training [ant: {qualified}]
   3: legally not qualified or sufficient; "a wife is usually
     considered unqualified to testify against her husband";
     "incompetent witnesses" [syn: {incompetent}, {unqualified}]
     [ant: {competent}]
   4: having no right or entitlement; "a distinction to which he
     was unentitled" [syn: {unentitled}, {unqualified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top