ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-profuse-

P R AH0 F Y UW1 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: profuse, *profuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profuse[ADJ] ที่มากมาย (ค่อนข้างเกินจำเป็น), Syn. extravagant, luxuriant, Ant. limited, scant
profuse[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant

English-Thai: Nontri Dictionary
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looking at Eri's parents apologizing profusely,พอลองมองไปที่คำแก้ตัวของพ่อแม่เอริ Operation Proposal (2007)
- I sweat profusely when I play.-ฉันเหงื่อออกง่ายตอนเล่นเกมอะ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
- Just what you want in an executive. - And he apologised profusely.- แค่คั้งเดียวปาร์ตี้คริสมาสต์มันผ่านมานานแล้ว Negro Y Azul (2009)
You ran him over, and now he's bleeding. Profusely.คุณชนเขา และตอนนี้เขาก็กำลังเลือดไหล Everyone (2009)
Now, I apologize profusely.ตอนนี้ ฉันขอโทษอย่าสุดซึ้ง Face Off (2011)
Mr. Nozaki apologized profusely.คุณโนซากิขอโทษต่อไปเรื่อยๆ The After-Dinner Mysteries (2013)
The blood is profuse. It is Amy's, type B, and we should have DNA soon.และเราจะได้ผล DNA เร็วๆนี้ Gone Girl (2014)
Your body will strain to reject the poison by profusely sweating, defecating, vomiting.กล้ามเนื้อคุณจะบีบรัดถึงขีดสุด เพื่อปฏิเสธพิษนั้น อาเจียนรุนแรง The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profuseHe was profuse in his praise of his teacher.
profuseI apologized profusely for my being late.
profuseShe was profuse in praises.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFUSE    P R AH0 F Y UW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profuse    (j) prˈəfjˈuːs (p r @1 f y uu1 s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profuse \Pro*fuse"\, a. [L. profusus, p. p. of profundere to
   pour forth or out; pro forward, forth + fundere to pour: cf.
   F. profus. See {Fuse} to melt.]
   1. Pouring forth with fullness or exuberance; bountiful;
    exceedingly liberal; giving without stint; as, a profuse
    government; profuse hospitality.
    [1913 Webster]
 
       A green, shady bank, profuse of flowers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Superabundant; excessive; prodigal; lavish; as, profuse
    expenditure. "Profuse ornament." --Kames.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lavish; exuberant; bountiful; prodigal; extravagant.
 
   Usage: {Profuse}, {Lavish}, {Prodigal}. Profuse denotes
      pouring out (as money, etc.) with great fullness or
      freeness; as, profuse in his expenditures, thanks,
      promises, etc. Lavish is stronger, implying
      unnecessary or wasteful excess; as, lavish of his
      bounties, favors, praises, etc. Prodigal is stronger
      still, denoting unmeasured or reckless profusion; as,
      prodigal of one's strength, life, or blood, to secure
      some object. --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profuse \Pro*fuse"\, v. t.
   To pour out; to give or spend liberally; to lavish; to
   squander. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profuse
   adj 1: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
       blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant},
       {profuse}, {riotous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top