ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

先行

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先行-, *先行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先行[xiān xíng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, ] to precede others; in advance, #7,704 [Add to Longdo]
先行[xiān xíng zhě, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, ] forerunner, #30,985 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
先行[せんこう, senkou] (n,vs,adj-no) preceding; going first; leading; going ahead; taking priority; (P) [Add to Longdo]
先行[さきいき(P);さきゆき, sakiiki (P); sakiyuki] (n) the future; (P) [Add to Longdo]
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] (n) {comp} leading zero [Add to Longdo]
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] (n) {comp} leading pad [Add to Longdo]
先行ページング[せんこうページング, senkou pe-jingu] (n) {comp} anticipatory paging [Add to Longdo]
先行技術[せんこうぎじゅつ, senkougijutsu] (n) prior art (patents) [Add to Longdo]
先行研究[せんこうけんきゅう, senkoukenkyuu] (n) prior research; previous work [Add to Longdo]
先行指数[せんこうしすう, senkoushisuu] (n) leading indicator [Add to Longdo]
先行[せんこうし, senkoushi] (n) {ling} antecedent [Add to Longdo]
先行上映[せんこうじょうえい, senkoujouei] (n) advance(d) screening (of a movie) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き不安な商売をしています。
The flash of lightning precedes the sound of thunder.稲光は雷の音に先行する。
Capital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.経済の先行きが明るくなっているので、日本の大企業が今年予定している設備投資は上方修正された。
Her conditions for choosing a marriage partner took priority.先行するのは結婚の相手を選ぶための条件である。
When the antecedent is this, that, these or those it is usual to use 'which'.先行詞がthis,that,these,thoseの場合はwhichを用いるのが普通です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The one and only.[JA] 唯一の先行者だよ Shrek the Third (2007)
Oh, riders? Would you be so kind as to let me pass?[CN] 噢 骑手们 我可以先行一步吗 Mary Poppins (1964)
Very well. ln that case, I'll ask the two executive officers to withdraw.[CN] 好,那样的话... 我得麻烦两位执行官先行回避,但在此之前 It's a Wonderful Life (1946)
The guy's 18 months ahead of the germans.[JA] あいつは ドイツ人より18ヶ月も先行ってるさ. The Turk (2008)
Well, sometimes a man has to jump feet first or head first.[CN] 有时候一个人必须要选择 先行动还是先思考 Union Station (1950)
My dear, it would perhaps be more seemly if you were to leave us.[CN] 亲爱的,请你先行离开 The Spy Who Loved Me (1977)
I hear he's ahead in the vote count.[JA] 投票数では彼が 先行してるって聞いてるわ Colonial Day (2005)
Dad, I'm heading out first.[JA] (祐司) たっくん 先行くね Be with You (2004)
You have a kingdom to run. So, wait... I'm really the only heir?[JA] 私が、唯一の先行者? Shrek the Third (2007)
I'm going ahead.[JA] 先行 Heavenly Forest (2006)
Remember also, O Lord, thy servant, Mary Karras... who has gone before us with the sign of faith and sleeps the sleep of peace.[CN] 亲爱的上帝 请您记住 您的仆人 玛丽卡拉斯 她比我们先行离去 带着信念 安祥离世 The Exorcist (1973)
I must go.[CN] 要先行告辞了 Senso (1954)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] leading zero [Add to Longdo]
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad [Add to Longdo]
先行ページング[せんこうページんぐ, senkou pe-ji ngu] anticipatory paging [Add to Longdo]
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
先行読取りヘッド[せんこうよみとりヘッド, senkouyomitori heddo] pre-read head [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top