Search result for

はい

(74 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -はい-, *はい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
はい[はい, hai] (n) ใช่
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
俳優[はいゆう, haiyuu] (n) นักแสดง
廃止[はいし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)
敗訴[はいそ, haiso] (n) แพ้(คดีความ)
敗退[はいたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
灰皿[はいざら, haizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่
排水[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ
背徳[はいとく, haitoku] การไม่ซื่อสัตย์ ความเสื่อมทราม
敗者[はいしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้
肺気腫[はいきしゅ, haikishu] (n ) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น, ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, , See also: S. emphysema, R. emphysema
Image:
排泄器官[はいせつきかん, haisetsukikan] (n ) อวัยวะขับถ่าย
配達[はいたつ, haitatsu] (n ) การจัดส่ง
配達人[はいたつにん, haitatsunin] (n ) ผู้นำส่ง(ของ)
配達先[はいたつさき, haitatsusaki] (n ) สถานที่ปลายทางในการจัดส่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
はいから饂飩[はいからうどん, haikaraudon] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea [Add to Longdo]
海菴[はいれん;ハイレン, hairen ; hairen] (n) (uk) Indo-Pacific tarpon (Megalops cyprinoides) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) ash; ashes; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同音に言う。
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞書を使ってもいいですか」「はい、どうぞ」
"You are Israel's teacher," said Jesus.「あなたはイスラエルの教師でしょう」とイエスはいった。
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「夕食後です」
"When do you swim?" "I swim in July."「あなたはいつ泳ぎますか」「7月です」
"When do you get up?" "I get up at eight."「あなたはいつ起きますか」「8時です」
"Do you want a shirt?" "Yes, I want a red one."「あなたはシャツがほしいですか」「はい、赤いシャツがほしいです」
"Are you students?" "Yes, we are."「あなた達は学生ですか」「はい、そうです」
"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."「イスの上に本がありますか」「はい、あります」
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」と小さい白いウサギはいいました。
"Can you play the guitar?" "Yes, I can."「ギターがひけますか」「はい、ひけます」
"Do you like cake?" "Yes, I do."「ケーキはお好きですか」「はい、好きです」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay.[JA] はい Ready (2017)
Yes.[JA] (花木)はい Emotions (2017)
Yes. What about you, Yuki?[JA] はい 佑希さんは? Confrontation (2017)
I am.[JA] はい Emotions (2017)
Here.[JA] はい Emotions (2017)
I will.[JA] はい Emotions (2017)
What?[JA] (花木)はい Disbanded (2017)
If you think justice for Wen is worth taking down the last bastion we have against Red China, you're a traitor to this country.[CN] 狦蠢放地癚そ笵 眔риはい程躇耂反 ê碞琌硂瓣產玵畕 Formosa Betrayed (2009)
Hello. Mr. Sakurai speaking.[JA] はい 編集部 桜井です Emotions (2017)
Yes.[JA] (砂子(すなこ))はい Emotions (2017)
-Put her in there. -Yes, sir.[JA] (砂子)しまっとけ (神田)はい Emotions (2017)
Now, he's writing his next novel.[JA] 今ですね 新作を 準備しておりまして はい Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
ハイパーカード[はいぱーかーど, haipa-ka-do] hypercard [Add to Longdo]
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
ハイパ文書[はいぱぶんしょ, haipabunsho] hyperdocument [Add to Longdo]
ハイフネーション[はいふねーしょん, haifune-shon] hyphenation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はい, hai] SCHAUSPIELER [Add to Longdo]
俳人[はいじん, haijin] Haiku-Dichter [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] Schauspieler [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
廃人[はいじん, haijin] Invalide, Krueppel [Add to Longdo]
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]
廃棄物[はいきぶつ, haikibutsu] Abfall, -Muell [Add to Longdo]
廃業[はいぎょう, haigyou] Geschaeftsaufgabe [Add to Longdo]
廃止[はいし, haishi] Abschaffung, Aufhebung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top