ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-previously-

P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: previously, *previously*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
previously(adv) แต่ก่อน, Syn. earlier, beforehand

English-Thai: Nontri Dictionary
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
previouslyHe arrived two days previously.
previouslyHowever that involved a mountain of previously unconsidered problems.
previouslyI am sorry I am previously engaged.
previouslyNew York is one of the cities that I previously thought that I wanted to visit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อก่อน(adv) before, See also: previously, Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน, Example: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ, Thai Definition: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
ครั้งกระโน้น(adv) previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
คราวก่อน(adv) previously, See also: on the previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Example: น้าของหล่อนสวยขึ้นจนผิดตาไว้ผมทรงใหม่ไม่สั้นอย่างคราวก่อน, Thai Definition: ที่ผ่านมา
ก่อน(adv) formerly, See also: previously, Example: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เมื่อก่อนนี้(adv) formerly, See also: previously, Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, Ant. ในอนาคต, อนาคต, Example: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ก่อนหน้านี้(adv) previously, See also: formerly, Syn. ก่อนหน้า, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ก่อนหน้านี้ วิทยากรเคยได้รับเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยอื่นมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งกระโน้น[khrang kranōn] (adv) EN: previously

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVIOUSLY P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
previously (a) prˈiːvɪəʳsliː (p r ii1 v i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早前[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, ] previously [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] TH: (ทำ)ไว้ก่อน  EN: previously

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorbestraftpreviously convicted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Previously \Pre"vi*ous*ly\, adv.
   Beforehand; antecedently; as, a plan previously formed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 previously
   adv 1: at an earlier time or formerly; "she had previously lived
       in Chicago"; "he was previously president of a bank";
       "better than anything previously proposed"; "a previously
       unquestioned attitude"; "antecedently arranged" [syn:
       {previously}, {antecedently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top