ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pamper

P AE1 M P ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pamper-, *pamper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pamper[VT] ตามใจ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจ, Syn. baby, coddle, indulge, spoil, Ant. discipline
pamper[VT] ปรนเปรอด้วยอาหาร, Syn. greedy, overfeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pamper(แพม'เพอะ) vt. เอาใจ,ตามใจ
pampero(พามแพ'โร) n. ลมหนาว

English-Thai: Nontri Dictionary
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if they are to accomplish great things, they must rise up on their own, so do not pamper them too much.แต่ถ้าพวกเขาอยากได้รับความสำเร็จ พวกเขาต้องทำด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเอาใจพวกเขามากเกินไป Episode #1.8 (2006)
Do not move. We want to pamper you, so please let us. Thank you.ไม่ต้องขยับนะ เราอยากจะ เอาใจเธอน่ะ ให้เราทำเถอะ ขอบใจมาก Smiles of a Summer Night (2007)
And after a healthy workout session, come visit our beauty salon to take care of fur styles and pamper your paws.และหลังจากสุขภาพดีแล้วแวะมาแผนกเสริมความงามของเรา ดูแลทรงขน เดิ้นๆ และทำเล็บเก๋ๆ Hotel for Dogs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pamperMother often pamper their children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะนอ[V] pamper, See also: coddle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะเน้าพะนอ, Example: ตั้งแต่หย่ากับภรรยา เขาก็พะนอลูกๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า
พะเน้าพะนอ[V] pamper spoil coddle, See also: coax, cajole, flatter, wheedle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะนอ, Example: พอเขามาพะเน้าพะนอเดี่ยวเดียว เธอก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: พร่ำพูดเอาใจ
ตามใจ[V] indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
สำออย[V] pamper, See also: spoil, indulge, Example: เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า, Thai definition: พูดพร่ำรำพันให้เอ็นดู, ออดอ้อนเกินเหตุไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
พะนอ[v.] (phanø) EN: pamper ; coddle ; cajole   FR: choyer ; dorloter ; cajoler
ตามใจ[v.] (tāmjai) EN: indulge ; pamper ; spoil ; humour   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAMPER P AE1 M P ER0
PAMPERS P AE1 M P ER0 Z
PAMPERED P AE1 M P ER0 D
PAMPERIN P AE1 M P ER0 IH0 N
PAMPERING P AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pamper (v) pˈæmpər (p a1 m p @ r)
pampers (v) pˈæmpəz (p a1 m p @ z)
pampered (v) pˈæmpəd (p a1 m p @ d)
pampering (v) pˈæmpərɪŋ (p a1 m p @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娇贵[jiāo guì, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] pampered; fragile; finnicky, #61,988 [Add to Longdo]
公子哥儿[gōng zǐ gē er, ㄍㄨㄥ ㄗˇ ㄍㄜ ㄦ˙, / ] pampered sons of an official, #77,237 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
モテる[, mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
甘えん坊;あまえん坊[あまえんぼう, amaenbou] (adj-na,n) pampered or spoiled child (spoilt) [Add to Longdo]
甘やかす[あまやかす, amayakasu] (v5s,vt) to pamper; to spoil; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pamper \Pam"per\, v. t. [imp. & p. p. {Pampered}; p. pr. & vb.
   n. {Pampering}.] [Cf. LG. pampen, slampampen, to live
   luxuriously, pampe thick pap, and E. pap.]
   [1913 Webster]
   1. To feed to the full; to feed luxuriously; to glut; as, to
    pamper the body or the appetite. "A body . . . pampered
    for corruption." --Dr. T. Dwight.
    [1913 Webster]
 
   2. To gratify inordinately; to indulge to excess; as, to
    pamper pride; to pamper the imagination. --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pamper
   v 1: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
      the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
      {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby},
      {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top