Search result for

-pamper-

(23 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pamper, *pamper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pamper[VT] ตามใจ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจ, Syn. baby, coddle, indulge, spoil, Ant. discipline
pamper[VT] ปรนเปรอด้วยอาหาร, Syn. greedy, overfeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pamper(แพม'เพอะ) vt. เอาใจ,ตามใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Prepare to be pampered!เตรียมตัวได้รับการเอาใจได้เลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Should have pampered him if I only knew!ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ ฉันจะเอ็นดูเขาให้มากกว่านี้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
And after a healthy workout session, come visit our beauty salon to take care of fur styles and pamper your paws.และหลังจากสุขภาพดีแล้วแวะมาแผนกเสริมความงามของเรา ดูแลทรงขน เดิ้นๆ และทำเล็บเก๋ๆ Hotel for Dogs (2009)
Well, we don't have a Pamper, so have a seat with the baby.ที่นี่ ไม่ใช่ศาลาพักใจนะยะ พาเด็กไปนั่งไป Precious (2009)
You strike me as an Italian mama's boy,Worshipped and pampered just like my brothers.ฉันเหมือนเป็นแม่ลูกติดเลย Iwo Jima (2010)
Little boys for you to pamper,And little girls for me to drive crazy.สำหรับคุณ ลูกชายทำให้ผ่อนคลาย Iwo Jima (2010)
Which means we have to reuse my kid's Pampers.นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเอาผ้าอ้อมเด็กกลับมาใช้ใหม่ Audition (2010)
The child has been pampered and spoiled.เธอก็เลยถูกตามใจจนเคยตัว Episode #1.3 (2010)
Have the years of prim and pampery made me soft?ที่ความพิถีพิถันและเอาอกเอาใจหลายปี ทำให้ฉันเป็นแมวนุ่มนิ่ม Shrek Forever After (2010)
The Vicodin and the five-star pampering that I'm gonna get over the next few days should be enough to get me through it.ไวโคดิน สาวสะบึ้ม นั่นแหละ ที่วางแผนไว้ วันสองวันนี้ น่าจะพอ ให้ฉันผ่านเรื่องนี้ไปได้ Out of the Chute (2011)
I will always be right about Charles Bartholomew Bass, and now that I've proven I made the right choice with Louis, tomorrow we can get back to my restful week of prenatal pampering before I welcome my fiance home with open arms.ฉันจะอยู่ข้าง คุณชาร์ล แบส และฉันก็ได้พิสูจน์แล้ว เลือกหลุยส์ถูกแล้ว พรุ่งนี้เราค่อยกลับไปสู่สัปดาห์แห่งการพักผ่อนก่อนคลอด The Big Sleep No More (2011)
And once I've got them, the pampered little shits...จนกว่าจะได้เด็กสองคนนั่น มาอยู่ในกำมือ A Man Without Honor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pamperMother often pamper their children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะนอ[V] pamper, See also: coddle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะเน้าพะนอ, Example: ตั้งแต่หย่ากับภรรยา เขาก็พะนอลูกๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า
สำออย[V] pamper, See also: spoil, indulge, Example: เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า, Thai definition: พูดพร่ำรำพันให้เอ็นดู, ออดอ้อนเกินเหตุไป

CMU English Pronouncing Dictionary
PAMPER    P AE1 M P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pamper    (v) (p a1 m p @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pamper \Pam"per\, v. t. [imp. & p. p. {Pampered}; p. pr. & vb.
   n. {Pampering}.] [Cf. LG. pampen, slampampen, to live
   luxuriously, pampe thick pap, and E. pap.]
   [1913 Webster]
   1. To feed to the full; to feed luxuriously; to glut; as, to
    pamper the body or the appetite. "A body . . . pampered
    for corruption." --Dr. T. Dwight.
    [1913 Webster]
 
   2. To gratify inordinately; to indulge to excess; as, to
    pamper pride; to pamper the imagination. --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pamper
   v 1: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
      the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
      {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby},
      {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top